Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από την ΕΘΑΑΕ

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του ΠΚ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της που πραγματοποιήθηκε από Επιτροπή Πανεπιστημιακών της αλλοδαπής. Η Έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι το πρόγραμμα της Σχολής συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ). Βάσει αυτού, η ΕΘΑΑΕ εξέδωσε Πιστοποίηση πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (17/11/2023): [pdf]