Slide background

Slide background

Slide background

Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Π.Κ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύονται στην Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να απεικονίζει την ικανότητα του υποψηφίου διδάκτορα να αναλάβει ανεξάρτητο και αυτόνομο ερευνητικό έργο και να αποτελεί ουσιαστική και πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστημονική γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

 

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν εν γένει οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στη Γραμματεία της Σχολής με αναφορά στην επιστημονική περιοχή που ενδιαφέρεται να εκπονήσει έρευνα και τον προσωρινό τίτλο διδακτορικής διατριβής.

 

Εκθέσεις προόδου

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει γραπτά αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς Σ.Ε. στο τέλος κάθε κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την πορεία της διατριβής βάση αυτού του υπομνήματος ενημερώνεται η Σ.Τ. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Παράλληλα, υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του ως υποψήφιος διδάκτορας ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Μαθήματα

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ερευνητική τους κατεύθυνση, τα οποία καθορίζονται με συναίνεση του επιβλέποντος.

 

Δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό

Ο υποψήφιος διδάκτορας πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του έχει την υποχρέωση δημοσίευσης μιας τουλάχιστον εργασίας σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό που να συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους τουλάχιστον μιας από τις επιστημονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Scopus είτε Web of Science. Σε περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι η ελληνική ο υποψήφιος υποχρεούται στη σύνταξη εκτενούς περίληψης στην ελληνική.

 

Δημόσια παρουσίαση αποτελεσμάτων

Τουλάχιστον 18 μήνες πριν τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να προβεί σε δημόσια παρουσίαση των έως εκείνη τη στιγμή ερευνητικών αποτελεσμάτων του παρουσία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη.

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Έντυπο ανακοίνωσης παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής