Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Περιβαλλοντική γεωχημεία (ανόργανη και οργανική) και επικεντρώνεται κυρίως στην:
  1. Γεωχημεία λιγνίτη και τέφρας
  2. Εδαφολογία σε σχέση με την αποκατάσταση εδαφών των ορυχείων
  3. Επίδραση βαρέων και τοξικών μετάλλων όπως και οργανικών τοξικών ουσιών σε εδάφη και υπόγεια ύδατα
  4. Προσρόφηση οργανικών ενώσεων και βαρέων μετάλλων σε βιομηχανικά ορυκτά με έμφαση στα απόβλητα
  5. Μελέτη βαρέων και τοξικών σε θαλάσσια ιζήματα
 • Γεωχημεία εδαφών
 • Οργανική γεωχημεία γαιανθράκων και υδρογοναθράκων με έμφαση τους βιοδείκτες
 • Ανάλυση χρωστικών ουσιών σε τοιχογραφίες και έργα ζωγραφικής

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 304 Γεωχημεία
 • ΜΟΠ 527 Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Εφαρμοσμένη Γεωχημεία
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά προγράμματα

 1. Εδαφογεωχημική-Εδαφολογική Μελέτη Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (1995-σήμερα).
 2. Δοκιμές έκπλυσης χημικών στοιχείων από Αποθέσης Ιπτάμενης Τέφρας λιγνιτών των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (Α.Η.Σ.) Πτολεμαϊδας. Επιπτώσεις στα εδάφη και τα υπόγεια νερά.
 3. Διαχρονική εξέλιξη της γονιμότητας των εδαφών που αναπτύσσονται στις αποθέσεις των ληγνιτορυχείων. Συμπεριφορά των βαρέων και τοξικών Μετάλλων στα Εδαφικά Διαλύματα και οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες.
 4. Ιχνοστοιχεία στους Ελληνικούς λιγνίτες.
 5. Μελέτη της διαγένεσης αργιλικών σχιστόλιθων και ψαμμιτών συναρτήσει του βάθους ταφής σε πυρήνες γεωτρήσεων της περιοχής Β. Αιγαίου. Επίδραση στην αναζήτηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 • Προστασία εδάφους-Έλεγχος καταλληλότητας εδαφών για στεγανοποίηση.
 • Υπολογισμό / εκτίμηση αποθεμάτων ενεργειακών πόρων-Προσδιορισμός περιεκτικότητας υδρογονανθράκων σε πετρολογικούς σχηματισμούς.
 • Μέθοδος αποκατάστασης εδαφών μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
 • Μέθοδος εντοπισμού μητρικών πετρωμάτων γένεσης πετρελαίου.

Εξοπλισμός

 • Φασματόμετρο ορατού-υπεριώδους.
 • Ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο.
 • Στοιχειακός Αναλυτής (C,H,N) και θερμιδόμετρο.
 • Αναλυτής άνθρακα και θείου.
 • Πυριαντήρια, φούρνοι, φυγόκεντροι, pHμετρα, αγωγιμόμετρα και ομογενοποιητής υπερήχων.
 • Λυοφιλιτής, συστοιχίες Sohxlet, συσκευές περιστροφικής εξάτμισης υπό κενό (rotary evaporators).

Λογισμικό

Από τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το ελεύθερο λογισμικό LynxEyeStep0.02 που χρησιμοποιείται για την αναγωγή των μετρήσεων από περιθλασίμετρα Siemens/Bruker σε βήμα 0.02.

Υπηρεσίες προς τρίτους

Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

 • Γεωχημικές αναλύσεις.
 • Ανάλυση μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων.
 • Τέλεια αποκατάσταση εδαφών μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.
 • Εδαφολογικές-ορυκτολογικές-ορυκτοχημικές αναλύσεις.
 • Προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων/ιχνοστοιχείων.
 • Κατανομή των βαρέων και τοξικών μετάλλων που επηρεάζουν την ποιότητα παράκτιων υδάτων.

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 • Προστασία εδάφους-Έλεγχος καταλληλότητας εδαφών για στεγανοποίηση.
 • Υπολογισμός/εκτίμηση αποθεμάτων ενεργειακών πόρων-Προσδιορισμός περιεκτικότητας υδρογονανθράκων σε πετρολογικούς σχηματισμούς.

Προσωπικό

Καθ. Γ. Χρηστίδης
Διευθυντής | 2821037622 | gchristidis<στο>tuc.gr

Επ. Καθ. Δ. Πεντάρη
Μέλος
 ΔΕΠ | 2821037619 | dpentari<στο>tuc.gr

Δρ. Π. Μακρή
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037623 | pmakri<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.