Αντικείμενο του εργαστηρίου

Υποστηρίζει εργαστηριακά τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σε θέματα που σχετίζονται με διαδικασίες ελέγχου ποιότητας στη μεταλλευτική βιομηχανία και στα αντικείμενα της υγιεινής και ασφάλειας σε μεταλλεία, λατομεία και υπόγεια έργα.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 301 Μεταλλευτική Έρευνα (5ο Εξάμηνο)
 • ΜΟΠ 413 Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ (7ο Εξάμηνο)
 • ΜΟΠ 424 Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών (8ο Εξάμηνο)
 • ΜΟΠ 404 Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά & Υπόγεια Έργα (8ο Εξάμηνο)
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

 1. Characterization and evaluation of quarry dust. Χρηματοδότηση: Ασφαλτική Α.Ε. Διάρκεια: 2001-2002.
 2. Investigation of the possibility of production of building stones. Χρηματοδότηση: Ασφαλτική A.E. Διάρκεια: 2002-2003.
 3. Statistical analysis of the on-line analysers measurements in the mines of Ptolemaes region. Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Η, πρόγραμμα “On-line analysis of coal, Coal Research of RFCS”. Διάρκεια: 2002-2003.
 4. Estimation of the reliability the on-line ash analysers in the mines of Megalopolis area. Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Η., πρόγραμμα “On-line analysis of coal, Coal Research of RFCS”. Διάρκεια: 2003-2005.
 5. Quality improvement of mortars and building materials produced by FHL Kyriakidis company by using experimental factorial design. Πρόγραμμα CRINNO–RENTS. Διάρκεια: 2005.
 6. Investigation of the effect of lignite ash composition to the accuracy of the on-line ash analyser and development of techniques for the improvement of its accuracy. Χρηματοδότηση: Ερευνητική Επιτροπή Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΛΚΕ). Διάρκεια: 2005-2006.
 7. Utilization of ultrafine quarry dust for the production of ecological building elements. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόγραμμα 05PAVET167. Διάρκεια: 2006-2007.
 8. The use of ultrafine quarry dust for the production of Self Compacted micro (μ) Concrete (SCμC). An experimental approach. Χρηματοδότηση: Ερευνητική Επιτροπή Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΛΚΕ). Διάρκεια: 2008-2010.
 9. Sampling and measurement of inhalable and respirable inert and fibrogenic airborne dust in Greek quarries. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2008 – 2009.
 10. Noise measurement and mapping in the area of a military airport (115 PM). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Άμυνας. Διάρκεια: 2009.
 11. Development of a framework for the risk management in aggregate quarries. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2010.
 12. Measurement of occupational physical and chemical hazards in industrial areas. Χρηματοδότηση: Ergoprolipsis Ο.Ε. Διάρκεια: 2010-2011.
 13. Strategic study for the development of good practices towards the improvement of working environment in Greek Enterprises. Χρηματοδότηση: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.Β). Διάρκεια: 2011-2012.
 14. Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements- DURECOBEL. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Διάρκεια: 2013-2015, www.durecobel.gr
 15. Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI). Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011. Διάρκεια: 2013-2015.
 16. Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance-BEWEXMIN, Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Διάρκεια: 2015-2018
 17. Risk assessment of final pits during flooding-RAFF. Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Διάρκεια: 2019-2022
 18. July 2023-December 2026. Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (REECOL), funded by the European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Grant Agreement Number 101112657, https://reecol.komag.eu/

Αναπτυξιακά προγράμματα

 1. ΕΠΕΑΕΚ – Προπτυχιακό Πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 2. ΕΠΕΑΕΚ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα

 • Μετρήσεις εργασιακών παραγόντων υγιεινής και ασφάλειας σε λατομεία, μεταλλεία, τεχνικά έργα, βιομηχανικούς χώρους.
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών, παραπροϊόντων και αποβλήτων της μεταλλευτικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα και ασαφή συστήματα) για την μεταλλευτική βιομηχανία.
 • Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής δομικών υλικών από παραπροϊόντα-απόβλητα της μεταλλευτικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας.
 • Ανάπτυξη τεχνικών on-line ελέγχου ποιότητας για την βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών υλών.

Εξοπλισμός

Για τον έλεγχο ποιότητας ορυκτών πρώτων υλών για παραγωγή δομικών στοιχείων

 • Αναμικτήρας για παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων, EN 196/1
 • Όργανα ελέγχου ιδιοτήτων κοινού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος, που περιλαμβάνουν τις δοκιμές: Slump test, EN 12350/2, Spread test, EN 11041, Δοκιμή δακτυλίου J (J-ring), ΕΝ 11045, Δοκιμή αγωγού σχήματος V (V-funnel), ΕΝ 11042, Δοκιμή κυτίου σχήματος L (L-Shaped Box), ΕΝ 11043, Δοκιμή κυτίου σχήματος U (U-Shaped Box), ΕΝ 11044
 • Τράπεζα εξάπλωσης ΕΝ 459-2, ΕΝ1015-3
 • Συσκευή Vicat για τον έλεγχο κονιαμάτων, EN 196.3
 • Συσκευή μέτρησης περιεχόμενου αέρα σε μίγματα σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, EN 413/2
 • Μεταλλικές μήτρες για την παρασκευή δοκιμίων, EN 196/1
 • Συσκευή δόνησης (πρόσκρουση) για δοκίμια 40x40x160 mm κατά ΕΝ196-1
 • Θάλαμος ωρίμανσης δοκιμίων τσιμεντοκονιαμάτων, EN 196/1
 • Προσαρμογείς και διατάξεις φόρτισης κυβικών και πρισματικών δοκιμίων για μέτρηση της αντοχής τους σε θλίψη και κάμψη, EN 12390/1, EN 12390/2
 • Προσαρμογέας φόρτισης δοκιμίων σε κάμψη «τριών σημείων» (three point load), EN 196/01
 • Προσαρμογέας φόρτισης δοκιμίων κονιαμάτων 50x50mm, για τον προσδιορισμό αντοχής σε μονοαξονική θλίψη, ASTM C109
 • Συσκευή μέτρησης διαστολής κονιαμάτων, UNI 6782/ BS 1191
 • Συσκευή προσδιορισμού γραμμικής συρρίκνωσης κονιαμάτων ΕΝ 12617-4
 • Κλιματικός θάλαμος (CBC SERIES CLIMATIC CHAMBER) για έλεγχο δοκιμίων σε τεχνητή γήρανση
 • Κόσκινα κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτομερών υλικών, EN 933-1, EN 933-2
 • Δειγματολήπτης λεπτόκοκκων χαλαρών υλικών
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό συντελεστή ροής κατά ΕΝ 933-6
 • Συσκευή μέτρησης αεροπερατότητας με τη μέθοδο Blaine, EN 196/6
 • Συλλογή προσδιορισμού ισοδυνάμου άμμου κατά ΕΝ
 • Συλλογή δοκιμής μπλε μεθυλενίου κατά ΕΝ
 • Ηλεκτρομαγνητική κοσκινιέρα
 • Παχύμετρο μέτρησης σχήματος αδρανών
 • Φορητή συσκευή μέτρησης υγρασίας αδρανών υλικών
 • Αναλογικά και ψηφιακά κρουσίμετρα με διάταξη βαθμονόμησης για τον έλεγχο μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων, σκυροδέματος και δομικών στοιχείων, EN 12504/2
 • Φούρνος ξήρανσης και απώλειας πύρωσης, EN 196-2, 196-21, 459-2
 • Ζυγός με ακρίβεια 0.01g.
 • Ψηφιακός ζυγός με ακρίβεια 1g

Για τη μέτρηση βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον

 • Σύστημα συλλογής και μέτρησης στερεών, υγρών και αέριων αερομεταφερόμενων ρύπων αποτελούμενο από ψηφιακές αντλίες αντιεκρηκτικού τύπου, κεφαλές δειγματοληψίας με φίλτρα και υγρά
 • Χειροκίνητη αντλία ακριβείας με σωληνάρια άμεσης (χρωματικής) ένδειξης συγκέντρωσης αερίων/ατμών
 • Ολοκληρωτικό ηχόμετρο τύπου Ι κατά IEC 60651, ηχοδοσίμετρα τύπου ΙΙ και ανεξάρτητο βαθμονομητή
 • Ψηφιακό φωτόμετρο, πολύμετρο, γειωσόμετρο, αναλογικό μεγκώμετρο και ψηφιακό όργανο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • Θερμικό ανεμόμετρο, υγρασιοθερμόμετρο για τη μέτρησης του δείκτη WBGT για τον έλεγχο της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 • Ψηφιακός on-line αναλυτής συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων 0-100mg/m3, πλήρης με καταγραφή μετρήσεων σε μνήμη, λογισμικό σύνδεσης με Η/Υ, και προδιαχωριστές PM10, PM2.5, PM1
 • Φορητό όργανο μέτρησης αερίων: Ο2, LEL, CO και H2S.
 • Ζυγαριά ακριβείας 5 δεκαδικών ψηφίων του γραμμαρίου, για βαρυτομετρικό προσδιορισμό της σκόνης
 • Ψηφιακός on-line αναλυτής ταυτόχρονης μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, PM5, PM2, PM0.5, PM0.2.
 • Δονησιόμετρο SVAN 106 για το σύστημα άκρας χειρός-βραχίονα και για ολόκληρο το σώμα.

Λογισμικό - Υπολογιστές

 • IHVL (Λογισμικό προσομοίωσης μετρήσεων αερίων και υγρών βλαπτικών παραγόντων)
 • VarioC, CSmine, Voxler και Strater (Σχεδίαση εκμεταλλεύσεων ορυκτών πόρων)
 • Statgraphics και Quality Companion 2 (Έλεγχος ποιότητας ορυκτών πρώτων υλών)
 • Τεχνικός Ασφαλείας της 4Μ (Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου)
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υγιεινή και ασφάλεια σε μεταλλευτικά έργα της Mine Safety and Health Administration (MSHA)
 • dBdataPro V2.11 (Επεξεργασία μετρήσεων εργασιακού θορύβου)
 • TrakPro (Επεξεργασία μετρήσεων του on-line αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων)
 • SVAN PC++ (Επεξεργασία μετρήσεων του δονησιομέτρου SVAN 106)
 • 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 4 εκτυπωτές laser και 1 σαρωτής

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Μελέτες σχεδίασης εκμεταλλεύσεων ορυκτών υλών.
 • Εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας ορυκτών υλών και ανάπτυξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.
 • Μελέτες εκτίμησης εργασιακού κινδύνου σε μεταλλεία, λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων καθώς και υπόγεια έργα.
 • Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (σκόνες, θόρυβος, παράγοντες μικροκλίματος, ακτινοβολίες, ηλεκτρικοί κίνδυνοι)

Προσωπικό

Καθ. Μ. Γαλετάκης
Διευθυντής | 2821037616 | mgaletakis<στο>tuc.gr

Σ. Ράκα
Μέλος ΕΤΕΠ | 2821006220 | sraka<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.

Α. Βασιλείου
Επιστημονικός συνεργάτης | 2821037673 | avasileiou<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.