Αντικείμενο του εργαστηρίου

Οι περιοχές έρευνας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Διεργασίες παρασκευής προηγμένων κεραμικών (κεραμικά φίλτρα και μεμβράνες, κεραμικά για μηχανικές εφαρμογές, βιοκεραμικά, στερεοί ηλεκτρολύτες, κεραμικοί υπεραγωγοί)
 • Ανάπτυξη κεραμικών με συγκεκριμένες ιδιότητες (πορώδη κεραμικά με ελεγχόμενη πορώδη δομή, βαθμωτές δομές, κεραμικά με μεγάλη αντοχή στους θερμικούς αιφνιδιασμούς).
 • Τεχνικές μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης των κεραμικών.
 • Ανάπτυξη κεραμικών κόνεων με χημικές μεθόδους.
 • Τεχνικές μείωσης μεγέθους και διαμόρφωσης των ρεολογικών χαρακτηριστικών των κόνεων.
 • Διερεύνηση των ιδιοτήτων των κεραμικών (μικροδομή, πορώδης δομή, μηχανικές ιδιότητες).
 • Παρασκευή υαλοκεραμικών
 • Βιοκεραμικά

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 410 Βιομηχανική Οικολογία (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 302 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 709 Θερινή Πρακτική Άσκηση (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • ΜΟΠ 401 Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • 1601 ΓΕ0188 Ειδικά Κεφάλαια Βιομηχανικής Οικολογίας
 • 1601 ΓΕ0178 Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά προγράμματα

 • Jan. 2023 – Dec. 2026. Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects [EXCEED], Horizon Europe project, funded by the EU, budget TUC 840,000 €, https://exceed-horizon.eu/

 • June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/

 • Jan. 2018 – Dec. 2020. INVALOR: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, funded by the Greek Minister of Economy and Development, Budget TUC 700.000 €, http://www.invalor.org/el/home-gr/

 • Nov. 2017 – Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers,Erasmus+ programme, AGREEMENT NUMBER – 2017-1-CY01-KA202-026728, TUC budget 32,086 €

 • Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Commission, 19 participants, Budget TUC: 487,125 €

 • Oct. 2012-Sep. 2015. Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI), Cooperation Project, TUC budget: 69.100 €

 • Oct. 2012–Sep. 2015. Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements, Cooperation Project, funded by the General Secretariat of Research and Technology, Project budget: 504.250 €, TUC budget: 102.500 €

 • Jan. 2012–June 2016. Development of an integrated methodology for the management, treatment and valorisation of hazardous waste (WasteVal), Budget: 521.000€, funded by the Greek Ministry of Education

Εξοπλισμός

 • Ποροσίμετρο Ηg Autopore 9500 (Μicromeritics, Italy) 
 • Διαστολόμετρο DIL 402C (Netzch, Germany)
 • Συσκευή Βαρυτομετικής Διαφορικής θερμικής  και βαρυτομετρικής ανάλυσης (DTA/TG), Diamond Pyris, Perkin Elmer
 • Ξηραντής δια ψεκασμού (Bucchi B290)
 • Διάταξη μέτρησης Ζ-Δυναμικού ( MIcromeritics, Italy),
 • Εξωθητής εμβολικού τύπου
 • Αναμεικτήριο με λεπίδες
 • Κλίβανος υψηλών θερμοκασιών (1650οC) LHT70 Nabertherm 
 • Κλίβανος υψηλών θερμοκασιών (170οC) LHT7 08/15 Nabertherm  (Ν2)
 • Κλίβανος υψηλών θερμοκασιών (1200οC) 
 • Υδραυκική πρέσσα συμπίεσης
 • Συσκευή υγρής λειοτρίβησης  
 • Ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας Kern 572-45, και ARS 220-4
 • Aντλίες κενού Optika AV-1
 • Πυριαντήριο PF 60/200 Carbolite,
 • Κοπτικό
 • Λειαντικό
 • Δίκτυο Η/Υ, scanners, εκτυπωτών

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Προσδιορισμός πορώδους Ποροσιμετρία Hg – Μέθοδος Αρχιμήδη
 • Μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη κεραμικών δομών με απολύτως ελεγχόμενες ιδιότητες.
 • Ανάπτυξη κεραμικών φίλτρων και μεμβρανών για τη διήθηση θερμών αερίων και υγρών.
 • Μέτρηση συντελεστή θερμικής διαστολής υλικών -Διαστολομετρία
 • Μορφοποίηση μαζών και έψηση
 • Διαφορική θερμική βαρυτομετρική ανάλυση
 • Μέτρηση Ζ δυναμικού
 • Χημική σύνθεση κόνεων (Μέθοδος Sol-Gel)
 • Παρασκευή αιωρημάτων κόνεων για επικαλύψεις (Coatings)
 • Παρασκευή υαλοκεραμικών
 • Παρασκευή βιοκεραμικών

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 • Ανάπτυξη κεραμικών  με απολύτως ελεγχόμενες ιδιότητες.
 • Προσδιορισμός ιδιοτήτων κεραμικών ( πορώδους - Ποροσιμετρία Hg – Μέθοδος Αρχιμήδη, διαστολομετρία, μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων)
 • Παρασκευή υαλοκεραμικών
 • Διεργασίες παρασκευής προηγμένων κεραμικών

Προσωπικό

Καθ. Κ. Κομνίτσας
Διευθυντής | 2821037686 | kkomnitsas<στο>tuc.gr

Α. Κρητικάκη
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037609 | akritikaki<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Τεχνολογίας Κεραµικών & Υάλου, Πολυτεχνειούπολη, M5003 Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Δημοσιεύσεις

 1. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Vlachou, A., Bartzas, G., Galetakis, M. (2015). Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers, Advanced Powder Technology 26(2):368-76, dx.doi.org/10.1016/j.apt.2014.11.012

 2. Konsolakis, M., Kaklidis, N., Marnellos, G.E., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2015). Assessment of biochar as feedstock in a direct carbon solid oxide fuel cell, Royal Chemistry Society Advances, 5(90):73399-73409, http://dx.doi.org/10.1039/c5ra13409a

 3. Bartzas, G., Komnitsas, K. (2015). Life cycle assessment of FeNi production in Greece: A case study, Resources Conservation and Recycling, 105:113-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.016

 4. Galetakis, M., Vasiliou A., Soultana, A., Piperidi, C., Alevizos, G, Steiakakis, M., Komnitsas, K. (2016). Experimental investigation of the utilisation of quarry dust for the production of microcement-based building elements by shelf-flowing moulding casting, Construction and Building Materials, 17:247-254, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.01.014

 5. Komnitsas, K., Zaharaki, D. (2016). Morphology of modified biochar and its potential for phenol removal from aqueous solutions, Frontiers Environmental Science, 4:26, http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2016.00026

 6. Zaharaki, D., Galetakis, M., Komnitsas, K., (2016). Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation, Construction and Building Materials, 121:686-693, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.051

 7. Kritikaki, A., Zaharaki, A., Komnitsas, K. (2016). Valorization of industrial wastes for the production of glass ceramics, Waste and Biomass Valorization, 7(4):885-898, http://dx.doi.org/10.1007/s12649-016-9480-x

 8. Vamvuka, D. Tsamourgeli, V., Zaharaki, D., Komnitsas, K. (2016). Potential of Poor Lignite and Biomass Blends in Energy Production, Energy Sources Part A. Recovery, Utilization and Environmental Effects, 38(14):2079-2085, http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2015.1014980

 9. Komnitsas, K. (2016). Co-valorization of marine sediments and construction & demolition wastes through alkali activation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4:4661-4669, http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.003

 10. Ekman Nilsson, A., Macias Aragones, M., Royo, F., Dunon, V., Oorts, K., Angel, H., Komnitsas, K., Willquist, K. (2017). A Review of the Carbon footprint of Cu and Zn production from primary and secondary sources, Minerals, 7:168, doi.org/10.3390/min7090168

 11. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Bartzas, G., Alevizos, G. (2017). Adsorption of scandium and neodymium on biochar derived after low-temperature pyrolysis of sawdust, Minerals, 7:200, doi.org/10.3390/min7100200

 12. Komnitsas, K., Petrakis, E., O. Pantelaki, A. Kritikaki (2018). Column leaching of Greek low-grade limonitic laterites, Minerals, Minerals, 8(9):377; doi.org/10.3390/min8090377

 13. Mystrioti, C., Papassiopi, N., Xenidis, A., Komnitsas, K. (2018). Counter-current leaching of low-grade laterites with the use of hydrochloric acid and proposed purification options of pregnant solution, Minerals, 8:599; doi.org/10.3390/min8120599

 14. Komnitsas, K., Petrakis, E., Bartzas, G., Karmali, V. (2019). Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues, Science of the Total Environment, 665:347-357 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.381

 15. Komnitsas, K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E., Kurylak, W., Pietek, G., Kanasiewicz, J. (2019). Assessment of alkali activation potential of a Polish ferronickel slag, Sustainability, 11:1863, doi.org/10.3390/su11071863

 16. Savvilotidou, V., Kritikaki, A., Stratakis, A., Komnitsas, K., Gidarakos, E. (2019). Energy efficient production of glass-ceramics using photovoltaic (P/V) glass and lignite fly ash, Waste Management, 90:46-58, doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.022

 17. Petrakis, E., Karmali, V., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Grinding kinetics of slag and effect of final particle size on the compressive strength of alkali activated materials, Minerals, 9:714, doi:10.3390/min9110714

 18. Komnitsas, K., Petrakis, E., Pantelaki, O., Kritikaki, A. (2019). Column leaching of saprolitic laterites with sulphuric acid, Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019, vol. 1, Dusseldorf, Germany, 23-26 June 2019, pp. 273-284.

 19. Soultana, A., Valouma A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag, Minerals, 9(9):551, https://doi.org/10.3390/min9090551

 20. Komnitsas, K., Yurramendi, L., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2020). Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials, Science of the Total Environment, 721:137753, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137753

 21. Vamvuka, D. Esser, K., Komnitsas, K. (2020). Investigating the suitability of grape husks biochar, municipal solid wastes compost and mixtures of them for agricultural applications to Mediterranean soils, Resources, 9:33; doi:10.3390/resources9030033

 22. Spooren, J., Breemersch, K., Dams, Y., Mäkinen, J., Lopez, M., González-Moya, M., Tripiana, M., Pontikes, Y., Kurylak, W., Pietek, G., Komnitsas, K., Binnemans, K., Varia, J., Horckmans, L., Yurramendi, L., Snellings, R., Peys, A., Onisei, S., Björkmalm, J., Willquist, K., Kinnunen, P. (2020). Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary and secondary ores: challenges and opportunities, Resources, Conservation and Recycling, 160:104919, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104919

 23. Kinnunen, P., Mäkinen, J., Salo, M., Soth, R., Komnitsas, K. (2020). Efficiency of chemical and biological leaching of copper slag for the recovery of metals and valorization of the leach residue as raw material in cement production, Minerals, 10, 654; doi:10.3390/min10080654

 24. Vavouraki, A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). Synthesis of zeolites from Greek fly ash and sssessment of their copper removal capacity, Minerals, 10(10), 844, https://doi.org/10.3390/min10100844

 25. Komnitsas K., Soultana, A., Bartzas, G. (2021). Marble waste valorization through alkali-activation, Minerals, 11, 46, https://doi.org/10.3390/min11010046

 26. Komnitsas K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2021). Factors Affecting Alkali Activation of Laterite Acid Leaching Residues, Environments, 8, 4, doi.org/10.3390/environments8010004

 27. Komnitsas, K., Bartzas, G. (2021). Editοrial for Special Issue “Alkali Activated Materials: Advances, Innovations, Future Trends”, Minerals, 11(1), 75; https://doi.org/10.3390/min11010075

 28. Bartzas, G., Tsakiridis, P.E., Komnitsas, K. (2021). Nickel industry: Heavy metal(loid)s contamination - Sources, environmental impacts and recent advances on waste valorization, Current Opinion in Environmental Science and Health, 21, 100253, https://doi.org/10.1016/j.coesh.2021.100253

 29. Soultana, A., Galetakis, M., Vasiliou, A., Komnitsas, K., Vamvuka, D. (2021). Utilization of upgraded recycled concrete aggregates and recycled concrete fines in cement mortars, Recent Progress in Materials, 3(3): 14, https://doi.org/10.21926/rpm.2103035

 30. Karmali, V., Petrakis, E., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2022). Valorization Potential of Polish Laterite Leaching Residues through Alkali Activation. Minerals, 2022, 12(11), 1466, doi.org/10.3390/min12111466

 31. Komnitsas, K., Bartzas, G., Petrakis, E. (2023). A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites, Science of the Total Environment, 854, 158748, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158748