Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Αναλύσεις ευστάθειας υπόγειων και υπαίθριων γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων (σήραγγες, θάλαμοι, πρανή, γεωτρήσεις, κ.λπ.)
 • Σχεδιασμός υπόγειων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτορυχείων κλπ. με τη βοήθεια σχεδιαστικών λογισμικών προγραμμάτων (Autodesk AutoCad, GEOVIA Surpac, κ.λπ.).
 • Μοντελοποίηση κοιτασμάτων και υπολογισμός αποθεμάτων με τη βοήθεια σύγχρονων μεταλλευτικών προγραμμάτων (GEOVIA Surpac).
 • Σχεδιασμός υπογείων και υπαίθριων γεωτεχνικών έργων (σήραγγες, πρανή, κ.λπ.).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Σχέδιο με Η/Υ (ΜΟΠ316)
 • Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα (ΜΟΠ403)
 • Σχεδιασμός Yπαίθριων Εκμεταλλεύσεων (ΜΟΠ406)
 • Μηχανική Πετρωμάτων (ΜΟΠ402)
 • Γεωτεχνική Μηχανική –Κατασκευές Σηράγγων (ΜΟΠ418)
 • Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων (ΜΟΠ505)
 • Θραυστομηχανική (ΜΟΠ521)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

 • Σχεδιασμός μεταλλευτικών έργων και σηράγγων
 • Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής

Εκτελούμενες Διπλωματικές Εργασίες 2021-2022:

 1. Ηλιόπουλος Φ., «Πειραματικός Χαρακτηρισμός Αντίστασης Πετρωμάτων στην Διάτρηση με την Μέθοδο Πτώσης Βάρους.
 2. Κοτσανόπουλος Α., «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση της υπόγειας εκμετάλλευσης Mount Isa με τη μέθοδο διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων»
 3. Μπινιάρης Δ., «Μελέτη της λειτουργίας μηχανήματος σημειακής κοπής (Roadheader) κατά την εξόρυξη πετρωμάτων σε μέτωπα μορφής στοάς»
 4. Παπακωνσταντίνου Α., «Διερεύνηση νέας εκμετάλλευσης εγκαταλελειμμένου μεταλλείου ούμπρας στον Μαθιάτη της Κύπρου»
 5. Παππάς Χ., «Εκτίμηση ευστάθειας τετραεδρικών σφηνών σε υπόγεια ανοίγματα με την χρήση αριθμητικής μεθόδου ανάλυσης στις 3 διαστάσεις.»
 6. Τραγουστής Τ., «Σύγκριση εμπειρικού μοντέλου με δεδομένα θρυμματισμού από ψηφιακή ανάλυση σε λατομείο αδρανών».
 7. Τσιρέκας Α., «Τρισδιάστατη αριθμητική διερεύνηση επίδρασης συστήματος ασυνεχειών στην αντοχή στύλου σε υπόγεια εκμετάλλευση»

Εκτελούμενες Μεταπτυχιακές Διατριβές 2021-2022:

 1. Γιαννακάκη Μ., «Φυτοτεχνική Διαμόρφωση και πρόταση αξιοποίησης λατομικού χώρου Αδρανών Υλικών. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση "Λατζιμάς" του Δ.Ρεθύμνου»
 2. Γόγαλη Κ., «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Λατομικού Χώρου. Εφαρμογή στο Λατομείο Αδρανών Υλικών στη θέση "Λατζιμάς" του Δ.Ρεθύμνου»
 3. Μπάιερ Ν., «Μοντέλο Λιθολογίας και Ασυνεχειών Κοιτάσματος Μαρμάρου από Πυρηνοληπτικές Γεωτρήσεις»

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

 • "Faults, Fractures and Fluids-3F Corinth"/ENVIRONMENT (2001-2003).
 • "Effects of the weathering on stone materials: Assessment of their mechanical durability-(McDUR)", (2001-2004).
 • ‘Οργανο διάτρησης – σκληρότητας και ακουστικής των πετρωμάτων (DIAS) – Εθνική Συμμετοχή (2005).
 • Πυθαγόρας ΙΙ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Υποέργο: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθόδου προσομοίωσης μηχανικής συμπεριφοράς υπογείων έργων σε ρηγματωμένες βραχομάζες» MIS 97510. “PYTHAGORAS II: Funding of research groups in Technical University of Crete - M2.2”, program “Operational Program for Education and Initial Vocational Training” (O.P. “Education”), Third Community Support Framework co-funded by the European Social Fund and National Resources – (EPEAEK-II) PYTHAGORAS (2006-2007).
 • TUNCONSTRUCT: Τechnology Innovation in Underground Construction structures.  Funded by EU FP6 NMP Program (2005-2011).
 • DESURBS Designing Safer Urban Spaces (DESURBS)". Collaborative project. It is funded through the EU FP7 programme as a capability project under the 10.2 Security of infrastructures and utilities area of research as part of the SEC-2010.2.3-1 Planning, (re)design, and (re)engineering of urban areas to make them less vulnerable and more resilient to security threats call (2013-2015).
 • Ξηρουδάκης Γ., Μεταδιδακτορική Έρευνα της σχολής Μηχ.Ο.Π.: 3DD -Υπολογιστικός κώδικας ανάλυσης τρι-διάστατων προβλημάτων της Γεωμηχανικής (2016-2017).

Εξοπλισμός

 • Σχεδιαστικά προγράμματα τρισδιάστατης απεικόνισης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων γεωεκμεταλλεύσεων (GEOVIA SURPAC).
 • Πρόγραμμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης κοιτασμάτων, κατασκευής βάσης γεωτρητικών δεδομένων και σχεδιασμού υπαίθριων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων (GEOVIA SURPAC).
 • Ειδικό μικρο-διατρητικό μηχάνημα DRMS με ηλεκτρονική μονάδα καταγραφής για επί τόπου εκτίμηση της αντοχής δομικών λίθων σε μνημεία και σε άλλες οικοδομικές κατασκευές. Με κατοχυρωμένη πατέντα (SINT Technology).
 • Αναλογική συσκευή προσομοίωσης όρυξης αβαθών σηράγγων
 • Αναλογική συσκευή προσομοίωσης δημιουργίας ρηγμάτων σε μεγάλα βάθη.
 • Μετασχηματιζόμενη χειροκίνητη μηχανή κάμψεως τριών σημείων με δυνατότητα εκτέλεσης και πειραμάτων διείσδυσης και πτώσης βάρους για τον προσδιορισμό της ειδικής ενέργειας κοπής για το μηχάνημα σημειακής κοπής (Roadheader) και την κρουστοπεριστροφική διάτρηση.
 • Ειδικοί κώδικες υπολογισμού τάσεων μετατοπίσεων γύρω από σήραγγες σε συνεχή και ρηγματωμένο μέσο.
  • η αριθμητική μέθοδος συνοριακών στοιχείων.
  • οι αναλυτικές λύσεις των μιγαδικών δυναμικών.
 • Κώδικας πεπερασμένων στοιχείων επίλυσης εξισώσεων διάχυσης.
 • Κώδικας γραμμικής παρεμβολής Kriging (Krigstat)

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Σχεδιασμός υπογείων και υπαίθριων γεωτεχνικών έργων  Αναλύσεις ευστάθειας υπόγειων και υπαίθριων γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων (σήραγγες, θάλαμοι, πρανή, γεωτρήσεις, κ.λπ.).
 • Μελέτη & Σχεδιασμός υπόγειων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτορυχείων, κ.λπ. (Autodesk AutoCad, GEOVIA Surpac, κ.λπ.).
 • Μοντελοποίηση κοιτασμάτων και υπολογισμός αποθεμάτων με τη βοήθεια σύγχρονων μεταλλευτικών προγραμμάτων (GEOVIA Surpac).
 • Προτυποποίηση ή παροχή συμβουλών για μηχανικές δοκιμές φυσικών και τεχνιτών δομικών λίθων. Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων, φθοράς φυσικών/τεχνητών δομικών λίθων (εφαρμογές σε μνημεία, κτίρια υπό ανακαίνιση, κ.λπ.).

Προσωπικό

Καθ. Μ. Γαλετάκης
Διευθυντής | 2821037616 | mgaletakis<στο>tuc.gr

Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης
Μέλος ΔΕΠ | 2821037690 | gxiroudakis<στο>tuc.gr

Γ. Σαράτσης
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037713 | gsaratsis<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD.

Διατελέσαντας διευθυντής εργαστηρίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Εξαδάκτυλος Γ. (Καθ. ΕΜΠ).