Προκήρυξη-Διεθνής κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση της Διεθνούς Κινητικότητας ΚΑ171 του προγράμματος Erasmus+, μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές (παρακολούθηση μαθημάτων ή/και διεξαγωγή μέρους της διπλωματικής/μεταπτυχιακής/ διδακτορικής τους εργασίας) ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό σπουδών και πρακτικής άσκησης. Δείτε στην προκήρυξη τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στη Δράση.

Προκήρυξη