Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Σχολής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΕΤΕΠ ως εκπροσώπου και ενός (1) μέλους ΕΤΕΠ ως αναπληρωτή/αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Σχολής ΜΗΧΟΠ του ΠΚ. H θητεία των εκπροσώπων που θα εκλεγούν άρχεται την 01.09.2024 και λήγει την 31.08.2025. Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά την Πέμπτη 13.06.2024, από τις 9:00 έως τις 13:00.

Προκήρυξη