09
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Άννας Γκιώνη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/10/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: "Ανάλυση των μετάλλων της ομάδας της πλατίνας (PGE) και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον".

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
1. Καθηγ. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος (επιβλέπων)
2. Καθηγ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου
3. Επικ. Καθηγ. Δέσποινα Πεντάρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επισκόπηση των μεθόδων προσδιορισμού των μετάλλων της ομάδας της Πλατίνας (Platinum Group of Metals, Platinum Group Elements) ή αλλιώς PGE, και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται όλα τα μέταλλα της ομάδας των PGE, παραθέτοντας τόσο την ιστορία τους, όσο και τις ιδιότητες που έχουν. Μέσα από την ανάλυση αυτών των στοιχείων, γίνεται λόγος και για τις χρήσεις τους από τη πρώτη τους εμφάνιση, έως και σήμερα. Σε επόμενο κεφάλαιο, αναφέρονται τα στοιχεία της ομάδας της πλατίνας στο περιβάλλον, μελετώντας έτσι την εμφάνισή τους στο έδαφος, στη βλάστηση, στα ποτάμια, σε διάφορα παράκτια ύδατα, αλλά και σε ωκεανούς. Έπειτα, πραγματοποιούνται συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορες δειγματοληψίες και τοποθεσίες, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία αποτελέσματα, παρατίθενται με συγκεντρώσεις των μετάλλων αυτών για κάθε δείγμα και τοποθεσία. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι συνέπειες των μετάλλων της ομάδας της πλατίνας, τόσο στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και στο περιβάλλον, καθιστώντας το νερό της βροχής ως το πιο σημαντικό παράγοντα στη μεταφορά αυτών των μετάλλων στο περιβάλλον. Έτσι, αναλύονται και οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, θεωρώντας το στοιχείο της πλατίνας ως ένα μέταλλο με πιθανή τοξική δράση. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε τεχνικές διαχωρισμού και ανίχνευσης των στοιχείων PGE σε διάφορα περιβαλλοντικά δείγματα. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος μόλυνσης μέσω αυτών των δειγμάτων είναι χαμηλός, λόγω της εξαιρετικά μικρής ποσότητας των στοιχείων αυτών. Οι μέθοδοι προσδιορισμού των στοιχείων της ομάδας της πλατίνας, που θα αναφερθούν είναι οι εξής: η Φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS), η Φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES), η Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS), η Φασματομετρία ηλεκτροθερμικής ατομικής απορρόφησης (GF-AAS ή ET-ASS), η Βολταμετρία, η Χημειοφωταύγεια και τέλος η ανάλυση με νετρονική ενεργοποίηση (ΝΑΑ). Σε όλες τις παραπάνω μεθόδους, αναλύεται περαιτέρω η αρχή λειτουργίας της μεθόδου, και οι παρεμποδίσεις που συχνά έχουν αυτές οι τεχνικές, μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βαρέα μέταλλα, Στοιχειακή ανάλυση, Λευκόχρυσος, Πλατίνα, Στοιχεία ομάδας λευκοχρύσου, Περιβάλλον


ABSTRACT

The aim of this work is to review the methods of determination of the metals of the Platinum Group (Platinum Group Metals, Platinum Group Elements) or PGE, and their effects on human health and the environment. In the first chapter, all the metals of the PGE group are analyzed, referring both their history and their properties. Through the analysis of these elements, it is also discussed about their uses from their first appearance until today. In the next chapter, the elements of the platinum group in the environment are mentioned, thus studying their appearance in the soil, in vegetation, in rivers, in various coastal waters, but also in oceans. Then, comparisons are made between various samplings and locations, according to studies that have been done over the years, the results of which are listed with concentrations of these metals for each sample and location. In the third chapter, the consequences of platinum group metals are analyzed, both on human health and on the environment, making rainwater the most important factor in the transport of these metals to the environment. Thus, the effects on human health are analyzed, considering the platinum element as a metal with quite a potential toxic effect. In the last chapter, reference is made to techniques for the separation and detection of PGE elements in various environmental samples. Noting that the risk of contamination through these samples is low, due to the extremely small amount of these elements in the samples. The platinum group element determination methods that will be mentioned are: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS), Inductive Beam Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAES) , Electric Thermal Atomic Absorption Spectrometry (GF-AAS or ET-ASS), Voltammetry, Chemiluminescence and finally Neutron Activation Analysis (NAA). In all the above methods, the working principle of the method and the obstacles that these techniques often have are further analyzed along with their advantages and disadvantages.

KEYWORDS: Heavy metals, Elemental analysis, Platinum, Platinum, Platinum group elements, Environment