15
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χαρίτων Γαρεδάκη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως - Με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/07/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: "Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων στην πετρελαϊκή βιομηχανία από στοιχεία διεθνών βάσεων με εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στα πλαίσια του μαθήματος Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα".

Title: "Statistical analysis of accidents in the oil industry from international databases with a focus on the human factor".

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1. Καθηγ. Μιχαήλ Γαλετάκης (επιβλέπων)
2. Αναπλ. Καθηγ. Ανδρέας Γιώτης
3. Επικ. Καθηγ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης

Περίληψη

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως στόχο την αναγνώριση των εργασιακών παραγόντων που συμβάλλουν στα εργατικά ατυχήματα της πετρελαϊκής βιομηχανίας μέσω της στατιστικής ανάλυσης καταγεγραμμένων ατυχημάτων. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει κυρίως ατυχήματα από το 2013 έως το 2017. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων και των παραμέτρων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης, εξετάστηκε η μεταξύ τους συσχέτιση.  Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο και η διάρθρωση της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξηγούνται βασικές έννοιες και ορισμοί που σχετίζονται με τα ατυχήματα στην εργασία και τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ατυχημάτων στην πετρελαϊκή βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα από διεθνή βάση καταγραφής ατυχημάτων στην πετρελαϊκή βιομηχανία (IOGP, International Association of Oil and Gas Producers) και περιγράφεται η μεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα βάσει του πλαισίου ταξινόμησης και αξιολόγησης HFACS (Human Factors Assessment and Classification System). Tο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο την περιγραφική στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, όσο και την διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης των παραμέτρων του ανθρώπινου παράγοντα και των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων που μελετήθηκαν. Οι παράμετροι που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα ομαδοποιήθηκαν και στη συνέχεια η διερεύνηση για την ύπαρξη συσχέτισης τους με τα χαρακτηριστικά των ατυχημάτων βασίστηκε στην επαγωγική στατιστική. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για εξαγωγή συμπερασμάτων και  προτάσεων για περαιτέρω έρευνα.

Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά): Πετρελαϊκή βιομηχανία, ατυχήματα, ανθρώπινοι παράγοντες, στατιστική ανάλυση,
Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά): Oil gas industry, accidents, human factors, statistical analysis