15
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Βασιλάκη , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως - Με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/07/2024 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: "Συσχέτιση των παραμέτρων του μετώπου και της μεθόδου εξόρυξης με την παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου μεταλλεύματος σε υπόγεια ορυχεία".
Title: "Correlation of mine face and mining method parameters with the productivity and characteristics of the ore produced in underground mines".

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1. Καθηγ. Μιχαήλ Γαλετάκης (επιβλέπων)
2. Καθηγ. Γεώργιος Εξαδάκτυλος (ΕΜΠ)
3. Αναπλ. Καθηγ. Εμμανουήλ Στειακάκης

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των δεδομένων του κύκλου εργασιών σε υπόγεια εκμετάλλευση με στόχο την συσχέτιση των παραμέτρων του μετώπου και της μεθόδου εξόρυξης με την παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου μεταλλεύματος, καθώς και την καλύτερη κατανόηση συμπεριφοράς δεικτών που αναπτυχθήκαν σε σχέση με τις παραμέτρους των μετώπων και της εκμετάλλευσης. Οι δείκτες που αναπτύχθηκαν διαχωρίζονται σε παραγωγής και υποστήριξης. Ως δείκτες παραγωγής επιλέχθηκαν η ειδική κατανάλωση εκρηκτικών, η γόμωση διατρήματος και η προχώρηση μετώπου, ενώ ως υποστήριξης ο αριθμός χρησιμοποιούμενων αγκυρίων και η ποσότητα εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite). Οι παράμετροι εκμετάλλευσης που εξετάστηκαν ήταν η ζώνη εκμετάλλευσης του ορυχείου (ανατολική ή δυτική) και ο τύπος ανατίναξης (V-Cut ή Burn-Cut), ενώ οι παράμετροι μετώπου που ελήφθησαν υπόψη ήταν η γεωτεχνική ταξινόμηση της βραχομάζας (δείκτες RQD, RMR και Q) και η γεωμετρία (διατομή) του μετώπου.

Αρχικά έγινε προ-επεξεργασία των δεδομένων για τον έλεγχο της ορθότητας και της οργάνωσης τους έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη μορφή για στατιστική επεξεργασία. Στη συνέχεια ακολούθησε η περιγραφική στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων μέσω κατάλληλων διαγραμμάτων. Επιπλέον, έγινε υπολογισμός των δεικτών βάρδιας για την κατανόηση των απαιτήσεων και απόδοσης του μεταλλείου. Στη συνέχεια επειδή ο όγκος των δεδομένων ήταν μεγάλος και κάποια στοιχεία καταγράφονται σε μηνιαία βάση, τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν ανά μήνα και πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση. Η ανάλυση περιελάβανε έλεγχο διαφοράς των μέσων τιμών των δεικτών και των παραμέτρων μεταξύ ανατολικής και δυτικής ζώνης εκμετάλλευσης. Ακολούθησε η συσχέτιση των δεικτών και παραμέτρων των μετώπων με κατασκευή των διαγραμμάτων συσχέτισης και υπολογισμό των αντίστοιχων συντελεστών.

Τέλος, δημιουργήθηκαν μοντέλα απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που συνδέουν τους δείκτες παραγωγής με τις παραμέτρους του μετώπου και της εκμετάλλευσης.

Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά):Υπόγειες εκμεταλλεύσεις, μέθοδος εξόρυξης, παραγωγικότητα, στατιστική συσχέτιση
Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά): Underground mining, mining methods, productivity, statistical correlation