Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια
Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων
Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Μ2.013
 • Τηλέφωνο +30 28210 37603 
 • Email: dvamvouka<στο>tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12.00-13.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Νέες καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, βιομάζας, οργανικών αποβλητων). Πυρόλυση, καύση, αεριοποίηση.
 • Κινητικές μελέτες πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης με θερμοβαρυτομετρική ανάλυση TGA/DTG και ανάλυση προϊόντων (στερεών/υγρών/αερίων).
 • Μαθηματικά μοντέλα των διεργασιών πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης.
 • Ανάπτυξη μεθόδων μείωσης των επικαθίσεων και επισκωριώσεων στους λέβητες καύσης.
 • Ανάπτυξη μεθόδων μείωσης των εκπεμπoμένων ρύπων από τις διεργασίες πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης.
 • Χαρακτηρισμός γαιανθράκων, βιομάζας και οργανικών υπολειμμάτων και αναλύσεις στερεών και υγρών δειγμάτων.
 • Ποιοτική αναβάθμιση μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών εμπλουτισμού.
 • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των διεργασιών πυρόλυσης, καύσης και αεριοποίησης.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 412 Εξευγενισμός Γαιανθράκων (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Γ κύκλου)

ΜΟΠ 517 Τεχνολογίες Αξιοποίησης Στερεών Καυσίμων (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Γ κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ&Π 314 Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας

1601 ΓΕ0176 Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

D. Vamvuka, S. Sfakiotakis, E. Patlaka, “A comparison between two kinetic models for the pyrolysis and gasification of woody wastes under a carbon dioxide atmosphere”, Bioresource Technology Reports, 22, 101487 (2023).  

D. Vamvuka, D. Pentari, V. Stathopoulou, E. Sdokou, “Physically activated nut residues as strontium and manganese adsorbents from contaminated waters-Equilibrium and isotherm models”, J. of Multidisciplinary Engineering Science Studies, 9(4), 1-9 (2023).

D. vamvuka, E. Afthentopoulos, S. Sfakiotakis, “H2-rich gas production from steam gasification of a winery waste and its blends with industrial wastes. Effect of operating parameters on gas quality and efficiency.”, Renewable Energy, 197, 1224-1232 (2022).

D. Vamvuka, A. Raftogianni, “Evaluation of pig manure for environmental or agricultural applications through gasification and soil leaching experiments”, Applied Sciences, 11, 12011 (2021).

D. Vamvuka, A. Teftiki, S. Sfakiotakis, “Increasing the reactivity of waste biochars during their co-gasification with carbon dioxide using catalysts and bio-oils”, Thermochimica Acta, 704, 179015 (2021).   

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T, ΟΠΣ (MIS) 5028242’’, Source of Funding: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2019-2022

“Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”, Source of Funding: EC (Programme LIFE17 CCM/GR/000087), 2018-2022

«Optimization of Clean Fuels performance for low carbon emissions», Source of Funding: GSRT (Programme ARISTIA II No 4466), 2014-2016