Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Κοσμήτορας
Ερευνητική Μονάδα Έλεγχος Ποιότητας-Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ1.207
  • Τηλέφωνο +30 28210 37616 
  • Email: mgaletakis<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 11.00-12.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Ποιοτικός έλεγχος ορυκτών πρώτων υλών και παραπροϊόντων τους με έμφαση σε αδρανή, δομικά υλικά και στερεά καύσιμα. Δειγματοληψία, εργαστηριακές μετρήσεις, στατιστικός έλεγχος και συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά Έργα (υπόγεια & επιφανειακά μεταλλεία, λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων) και σε Γεωτεχνικά Έργα (Σήραγγες, Εκσκαφές κ.ά.).
  • Εφαρμογή τεχνικών προσομοίωσης, στοχαστικών μεθόδων ανάλυσης, γεωστατιστικής, νευρωνικών δικτύων, ασαφούς ελέγχου και έμπειρων συστημάτων, σε τομείς έρευνας, εκμετάλλευσης, ποιοτικού ελέγχου ορυκτών πόρων και εκτίμησης των σχετιζόμενων εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Σχεδίαση και λειτουργική ανάλυση συστημάτων εκμετάλλευσης ορυκτών υλών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 301 Μεταλλευτική Έρευνα (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 413 Σχεδιασμός Εκμεταλλεύσεων με ΗΥ (7ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Α κύκλου)

ΜΟΠ 404 Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά και Υπόγεια Έργα (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 424 Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Εξοπλισμού (8ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό Α κύκλου, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Β κύκλου)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ&Π 210 Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

D. Vamvuka, M. Galetakis, A. Kreona, A. Mantza and A. Vasileiou, 2020, Use of selective grinding for upgrading quality of lignites from Greece and for reducing CO2 emissions. International Journal of Coal Preparation and Utilization, VOL. 42, NO. 5, pp. 1449-1459, https://doi.org/10.1080/19392699.2020.1724976

Α. Soultana and M. Galetakis, 2020, Utilization of Quarry Dust and Calcareous Fly Ash for the Production of Lightweight Cellular Micro-Concrete-Synthesis and Characterization, Buildings 2020, 10, 214, doi:10.3390/buildings10120214.

Α. Soultana, M. Galetakis, A. Vasiliou, K. Komnitsas and D. Vamvuka, 2021, Utilization of Upgraded Recycled Concrete Aggregates and Recycled Concrete Fines in Cement Mortars, Recent Progress in Materials, 2021, volume 3, issue 3, doi:10.21926/rpm.2103035.

Komnitsas, K., Soultana, A., & Bartzas, G., 2021, Marble waste valorization through alkali activation. Minerals, 11(1), 46.

M. Deveci, E. Varouchakis, P. Brito-Parada, A. Mishra, P. Rani, M. Bolgkoranou, M. Galetakis, 2023, Evaluation of risks impeding sustainable mining using Fermatean fuzzy score function based SWARA method, Applied Soft Computing 139 (2023) 110220, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110220.

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

Risk assessment of final pits during flooding (RAFF). Funded by the European Commission, Research Fund for Steel and Coal. Duration: 2019-2022, Grant Agreement Number 847299.

Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance (BEWEXMIN).  Funded by the European Commission, Research Fund for Steel and Coal. Duration: 2015-2018.

Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI). Funded by the General Secretary of Research and Technology, Program COOPERATION 2011. Duration: 2013-2015.

Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements- DURECOBEL. Funded by the General Secretary of Research and Technology, Program COOPERATION 2011. Duration: 2013-2015.

Strategic study for the development of good practices towards the improvement of working environment in Greek Enterprises. Funded by STEGI of Hellenic Federation of Enterprises. Duration 2011-2012.