Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Εργαστήριο Εμπλουτισμού, Εργαστήριο Κεραμικών & Υάλου, Ερευνητική Μονάδα Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών & Μεταλλουργικών Αποβλήτων & Αποκατάστασης Εδαφών
Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών
Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Μ3.109
  • Τηλέφωνο +30 28210 37686 
  • Email: kkomnitsas<στο>tuc.gr
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-13.00

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

  • Υρομεταλλουργία
  • Διαχείριση και οικονομική αξιοποίηση αποβλήτων
  • Νέα υλικά
  • Ανάλυση Κύκλου Ζωής διεργασιών και προϊόντων
  • Εκτίμηση κινδύνου σε βιομηχανικές περιοχές και περιοχές διάθεσης αποβλήτων
  • Κοινωνική Αποδοχή Μεταλλευτικών / Μεταλλουργικών δραστηριοτήτων

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΟΠ 410 Βιομηχανική Οικολογία (5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 302 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών (6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 709 Θερινή Πρακτική Άσκηση (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

ΜΟΠ 401 Μεταλλουργικές Διεργασίες Παραγωγής Μετάλλων και Κεραμικών (9ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

1601 ΓΕ0188 Ειδικά Κεφάλαια Βιομηχανικής Οικολογίας

1601 ΓΕ0178 Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Komnitsas, C., F.D. Pooley (1989). Mineralogical characteristics and treatment of refractory gold ores, Minerals Engineering, 2(4), 449-457, http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(89)90080-0

Kontopoulos, A., K. Komnitsas, A. Xenidis, N. Papassiopi (1995). Environmental characterisation of the sulphidic tailings in Lavrion, Minerals Engineering, 8(10), 1209-1219, http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(95)00085-5

Komnitsas, K., Zaharaki D. (2007). Geopolymerisation. A review and prospects for the minerals industry, Minerals Engineering, 20, 1261-77, http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2007.07.011

Komnitsas, K., Zaharaki, D., Pyliotis, I., Vamvuka, D., Bartzas, G. (2015). Assessment of pistachio shell biochar quality and its potential for adsorption of heavy metals, Waste and Biomass Valorization 6:805-816, dx.doi.org/10.1007/s12649-015-9364-5

Bartzas, G., Komnitsas, K. (2015). Life cycle assessment of FeNi production in Greece: A case study, Resources Conservation and Recycling, 105:113-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.016

Zaharaki, D., Galetakis, M., Komnitsas, K., (2016). Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation, Construction and Building Materials, 121:686-693, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.051

Komnitsas, K., Petrakis, E., Bartzas, G., Karmali, V. (2019). Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues, Science of the Total Environment, 665:347-357 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.381

Spooren, J., Breemersch, K., Dams, Y., Mäkinen, J., Lopez, M., González-Moya, M., Tripiana, M., Pontikes, Y., Kurylak, W., Pietek, G., Komnitsas, K., Binnemans, K., Varia, J., Horckmans, L., Yurramendi, L., Snellings, R., Peys, A., Onisei, S., Björkmalm, J., Willquist, K., Kinnunen, P. (2020). Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary and secondary ores: challenges and opportunities, Resources, Conservation and Recycling, 160:104919, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104919

Komnitsas, K. (2020). Social License to Operate in Mining. Present views and future trends, Resources 2020, 9:79, doi:10.3390/resources9060079

Komnitsas, K., Bartzas, G., Petrakis, E. (2023). A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites, Science of the Total Environment, 854, 158748, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158748

Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα

Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Union, coordinator VTT Finland, TUC budget 487,125 €.

Nov. 2017 – Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers, Erasmus+ project, AGREEMENT NUMBER – 2017-1-CY01-KA202-026728, coordinator Technological University Cyprus, TUC budget 32,086 €.

July 2018 – Dec. 2024. Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector, LIFE17 CCM/GR/000087 (ClimaMed), coordinator Benaki Phytopathological Institute, TUC budget 151,111 €, http://www.life-climamed.eu/

June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, coordinator KU Leuven (BE), budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/

Jan. 2023 – Dec. 2026. Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects [EXCEED], Horizon Europe project, funded by the EU, VTT (FI), budget TUC 840,000 €, https://exceed-horizon.eu/