Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Το Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΜΣ) «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials» (Βιώσιμες Τεχνολογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών), μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στη μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε συγκεκριμένους τομείς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι: I) Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment και II) Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials-Recycling.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα προσόντα για να μελετήσουν και να επιλύσουν κρίσιμα εθνικά και παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση και επεξεργασία πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές και στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, ανά κατεύθυνση οι απόφοιτοι επιδιώκεται:

(Ι) Να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων, συμβατικών και ανανεώσιμων, μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με έμφαση σε προηγμένες τεχνολογίες και τεχνολογίες ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, ενεργειακές τεχνολογίες μετάβασης, διεργασίες παραγωγής βιο-καυσίμων και συνθετικών καυσίμων και ενεργειακό σχεδιασμό εργοστασίων.

(ΙΙ) Να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες για την έρευνα και εκμετάλλευση των πρώτων υλών, με έμφαση σε τεχνολογίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης των παραπροϊόντων/αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, για δευτερογενή παραγωγή κρίσιμων/ενεργειακά μεταβατικών μετάλλων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζοντας συμβατικές και προηγμένες τεχνικές χαρακτηρισμού των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών.

Πολιτική ποιότητας