Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Μηχανική συμπεριφορά εδαφών και μαλακών βράχων

 • Γεωκίνδυνοι και κατασκευές. Ανάλυση ευστάθειας πρανών

 • Αποκατάσταση εκσκαφών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων

 • Εκμετάλλευση και διαχείριση του υπογείου νερού. Ισοζύγιο υδρογεωλογικών λεκανών. Υδρογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και προσομοίωση υπόγειας ροής

 • Τρωτότητα υδροφορέων και ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 303 Τεχνική Γεωλογία - Εδαφομηχανική
 • ΜΟΠ 312 Υδρογεωλογία και Υδροτεχνικά Έργα
 • ΜΟΠ 800 Γεωτεχνική Έρευνα και Δοκιμές Πεδίου
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • ΓΠ 526 Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον
 • Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
 • Special Topics in Applied Geology, Erasmus+ Programme
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

 • Διερεύνηση της ευστάθειας πρανών σε μέτωπα εξόρυξης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας​​​

 • Risk Assessment of Final Pits During Flooding (RAFF project). Co-financed by the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) under the Grant Agreement No-847299-RAFF

 • Προσομοίωση υπόγειας ροής και υφαλμύρινσης στο υδατικό διαμέρισμα Μεσσαράς - υποσύστημα EL 1300080

 • Προκαταρκτική υδρογεωλογική έρευνα του υδροφορέα της περιοχής Πλατύβολα - Ζου (Ν. Λασιθίου) σε σχέση με την ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή

 • Geophysical based hydrogeological modelling to prevent pollution from sea water intrusion at coastal areas, in the frame of the BLACK SEA ERA.NET. Project number BSERANET-065

 • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καινοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Φυσικών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ΘΑΛΗΣ

 • Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με τη συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων. ΘΑΛΗΣ

 • Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων. DURECOBEL

 • Sustainable Aggregates Planning in South East Europe. SNAP

 • Hydrogeological investigation of Malia Aquifer and simulation of groundwater flow under different stresses of exploitation

 • Διερεύνηση υδρογεωλογικών συνθηκών σε θέσεις κατασκευής Αντλησιοταμιευτικών – Υδροηλεκτρικών Συστημάτων. Περιοχές έρευνας: α) Μουσούρων, β) Σταυρού – Προφήτη Ηλία, Ν. Χανίων

 • Sustainable Aggregates Resource Management (2009-2011). SARMA

 • Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης επιφανειακών απορροών με την κατασκευή λιμνοδεξαμενής ύδρευσης – άρδευσης στην Κοινότητα Ζωνιανών Νομού Ρεθύμνου

 • Γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα κατολισθήσεων στον οικισμό Άνω Μέρους Επαρχίας Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης

 •  Υδρογεωλογικές και Γεωτεχνικές επιπτώσεις από την λειτουργία υδροληπτικών έργων στην περιοχή των Πηγών Πλατάνου (Α! Φάση)

 • Αξιοποίηση επιφανειακών απορροών με την κατασκευή λιμνοδεξαμενών ύδρευσης στον Δήμο Ιναχωρίου: Υδρολογική διερεύνηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων

 • Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού των Δήμων Κισσάμου, Μυθήμνης και Κρυονερίδας Νομού Χανίων

 • Διερεύνηση και εντοπισμός χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Αν. Σελίνου

 • Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς Κρήτης: Υδραυλικός έλεγχος στην προτεινόμενη θέση έδρασης του φράγματος

 •  Διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων στο κατάστημα Makro Ηρακλείου

 • Ύδρευση Ρεθύμνου: Ορθολογική διαχείριση υφιστάμενων και αναζήτηση νέων πόρων νερού

 • Προσδιορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων και ανάλυση ευστάθειας πρανών σε μέτωπα εξόρυξης του "Τομέα 6" (Πτολεμαΐδα).

 • Αξιοποίηση πηγών Αλμυρού ποταμού

 • Ποιοτικός έλεγχος και ορθολογική χρήση Υδατικού Δυναμικού Κρήτης (043  STRIDE HELLAS)

 • Ανάπτυξη Μεθόδων Αξιοποίησης των Υπόγειων Νερών Δυτικής Κρήτης. ΠΕΝΕΔ 87ΕΔ53

 

Ερευνητικά αποτελέσματα

 • Γεωτεχνική έρευνα και μηχανική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών

 • Γεωκίνδυνοι και τεχνικά έργα

 • Ευστάθεια πρανών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων στο στάδιο της αποκατάστασης (πλήρωση με νερό)

 • Εκτίμηση και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων

 • Προσομοίωση υπόγειας ροής

 • Εκτίμηση τρωτότητας υδροφορέων και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας

 • Βέλτιστη εκμετάλλευση παράκτιων υδροφορέων - αντιμετώπιση της υφαλμύρινση

Εξοπλισμός

 • Συσκευές για κοκκομετρική ανάλυση εδαφών και προσδιορισμό ορίου υδαρότητας

 • Συσκευή ανεμπόδιστης θλίψης εδαφών

 • Συσκευές φόρτισης για μονοδιάστατη στερεοποίηση εδαφών

 • Συσκευή άμεσης διάτμησης εδαφών

 • Συσκευή για CBR & μοναξονική δοκιμή

 • Συσκευή διάτμησης εδαφών σε στρέψη (Bromhead ring shear apparatus).

 • Συσκευή τριαξονικής δοκιμής εδαφών

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων με κυψέλη τύπου Bishop/Wesley compression - extension cell, 38/50 mm (υδραυλική τριαξονική δοκιμή τασικών διαδρομών) και δυνατότητα χρήσης αισθητήρων Hall Effect

 • Σύστημα υδραυλικής τριαξονικής φόρτισης με δυνατότητα διερεύνησης της επίδρασης του βαθμού κορεσμού στις μηχανικές ιδιότητες μη κορεσμένων εδαφών.

 • Σύστημα μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης Vp διαμήκων και Vs εγκαρσίων κυμάτων σε εδαφικά δοκίμια με χρήση πιεζοηλεκτρικών στοιχείων (bender elements).

 • Περατόμετρα μεταβλητου & σταθερού φορτίου

 • Συσκευή για pinhole δοκιμή

 • Συσκευή σημειακής φόρτισης βράχου

 • Συσκευή διατμητικής αντοχής ασυνεχειών βράχου

 • Λογισμικά για γεωτεχνική διερεύνηση, ανάλυση ευστάθειας πρανών και προσομοίωση ροής υπόγειου νερού (PLAXIS, SLOPE/W, SEEP/W, ROCKWORKS, MODFLOW).

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για τον βέλτιστο σχεδιασμό Τεχνικών Έργων (θεμελιώσεις, οδοποιία, φράγματα, σήραγγες, μεταλλευτική)

 • Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων

 • Αποκατάσταση εκσκαφών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων

 • Υδρογεωλογικές έρευνες και εκτίμηση ισοζυγίου υδρογεωλογικών λεκανών

 • Εκμετάλλευση και προστασία υπόγειων υδροφορέων.  Ορισμός ζωνών προστασίας σημείων νερού

 • Αξιοποίηση επιφανειακών απορροών -  Εντοπισμός θέσεων κατασκευής επιφανειακών ταμιευτήρων (λιμνοδεξαμενές, φράγματα)

Προσωπικό

Αν. Καθ. Εμμ. Στειακάκης
Διευθυντής | 2821037648 | msteiakakis<στο>tuc.gr

Δ. Βαβαδάκης
Μέλος ΕΤΕΠ | 2821037613 | dvavadakis<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc

Δημοσιεύσεις

Αρχείο Δημοσιεύσεων