Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Μηχανική προπαρασκευή πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών υλών για την εφαρμογή των διεργασιών εμπλουτισμού με κύρια θέματα, τη μείωση του μεγέθους των τεμαχίων, ταξινόμηση κατά μέγεθος, διεργασίες διαχωρισμού των στερεών από το νερό και συσσωμάτωση των λεπτομερών τεμαχίων
 • Μελέτη της εμπλουτισιμότητας πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών υλών με φυσικές και υδρομεταλλουργικές μεθόδους όπως, εκλεκτική λειοτρίβηση, βαρυτομετρικός, μαγνητικός και ηλεκτροστατικός διαχωρισμός, επίπλευση και εκχύλιση
 • Σχεδιασμός εργοστασίων εμπλουτισμού και τεχνικοοικονομικές μελέτες των εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται από διεργασίες της μεταλλευτικής βιομηχανίας
 • Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων με στόχο την καλύτερη απόδοση και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

ΜΟΠ 302 Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

 • Jan. 2023 – Dec. 2026. Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects [EXCEED], Horizon Europe project, funded by the EU, budget TUC 840,000 €, https://exceed-horizon.eu/

 • June 2022 – May 2026. Sustainable processing of Europe’s low-grade sulphidic and lateritic nickel/cobalt ores and tailings into battery-grade metals [ENICON], Horizon Europe project, Grant Agreement No. 101058124, funded by the EU, budget TUC 700,000 €, https://enicon-horizon.eu/

 • Jan. 2018 – Dec. 2020. INVALOR: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, funded by the Greek Minister of Economy and Development, Budget TUC 700.000 €, http://www.invalor.org/el/home-gr/

 • Nov. 2017 – Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers,Erasmus+ programme, AGREEMENT NUMBER – 2017-1-CY01-KA202-026728, TUC budget 32,086 €

 • Feb. 2016-Jan. 2020. Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes (Metgrow+), Research and Innovation Action (RIA), H2020 project, Grant Agreement n° 690088, funded by the European Commission, 19 participants, Budget TUC: 487,125 €

 • Oct. 2012-Sep. 2015. Development of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI), Cooperation Project, TUC budget: 69.100 €

 • Oct. 2012–Sep. 2015. Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements, Cooperation Project, funded by the General Secretariat of Research and Technology, TUC budget: 102.500 €

 • Jan. 2012–June 2016. Development of an integrated methodology for the management, treatment and valorisation of hazardous waste (WasteVal), Budget: 521.000€, funded by the Greek Ministry of Education

Εξοπλισμός

Μηχανές θραύσης και λειοτρίβησης

 • Θραυστήρας σιαγόνων (Fritsch)
 • Κωνικός θραυστήρας (Sepor)
 • Ραβδόμυλος – Σφαιρόμυλος (Sepor)
 • Θραυστήρας περιστρεφόμενου δίσκου (BICO)
 • Δακτυλιόμυλος
 • Φυγοκεντρικός θραυστήρας (Ιδιοκατασκευή)
 • Πλανητικός μύλος (Fritsch)

Μηχανές ταξινόμησης

 • Συσκευή κοσκίνισης (Retsch) και πλήρης σειρά κοσκίνων
 • Υδροκυκλώνας (Mozley) 
 • Αεροκυκλώνας (Ιδιοκατασκευή)
 • Σύστημα υδροταξινόμησης κατά μέγεθος (Warman)

Μηχανές εμπλουτισμού

 • Ταινιοφόροι μαγνητικοί διαχωριστές (Aksa, Inprosys)
 • Μαγνητικός διαχωριστής- Induced Roll (Carpco)
 • Υγρός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής κλίσης πεδίου (Carpco)
 • Ηλεκτροστατικός διαχωριστής (Boxmag Rapid)
 • Τριβολεκτροστατικός διαχωριστής (TriboFlowSeparations)
 • Σπειροειδής συγκεντρωτής
 • Δονούμενη τράπεζα (Wilfley)
 • Υδροδιαχωριστής (Jig)
 • Φυγοκεντρικός διαχωριστής (FALCON)
 • Μηχανές επίπλευσης (Denver)

Συσκευές μέτρησης ιδιοτήτων ορυκτών - ηλεκτρικών παραμέτρων

 • Αναλυτής κοκκομετρίας Laser (Mastersizer S - Malvern Instruments)
 • Όργανο μέτρησης ειδικής επιφάνειας Β.Ε.Τ. και πορώδους (NOVA 2200 -Quantachrome)
 • Ψηφιακό πολύμετρο μέτρησης παραμέτρων ηλεκτρικού ρεύματος (Metrahit SΙ 232)
 • Ψηφιακό ηλεκτρόμετρο (6514 - Keithley)

Γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Φούρνος (Kötterman)
 • Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (1200 οC)
 • Ζυγοί και ζυγοί ακριβείας
 • Θερμαινόμενες και μη μαγνητικές πλάκες
 • Δειγματολήπτης (Splitter) χονδρομερών τεμαχίων
 • Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο
 • Συσκευές μέτρησης pH, αγωγιμότητας
 • Δοσομετρικές αντλίες
 • Αντλίες κενού  

Δείτε τον εξοπλισμό εδώ.

Λογισμικό

 • Λογισμικά πακέτα προσομοίωσης και υπολογισμού ισοζυγίων μάζας εργοστασίων εμπλουτισμού, USIM PAC και MODSIMΤΜ
 • Λογισμικό πακέτο για την αξιολόγηση της απόδοσης λειτουργίας κυκλώματος λειοτρίβησης, Moly-Cop Tools

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων των ορυκτών όπως κοκκομετρία, ειδική επιφάνεια, ειδική ενέργεια, λειοτρίβηση, ζ δυναμικό
 • Εμπλουτισμός πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών υλών με φυσικές και υδρομεταλλουργικές μεθόδους
 • Χημική και βιολογική εκχύλιση μεταλλευμάτων
 • Μελέτη διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων μεταλλευμάτων βιομηχανίας και ανακύκλωση στερεών δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων
 • Σχεδιασμός εργοστασίων
 • Σχεδιασμός μεθόδων εμπλουτισμού
 • Μελέτη σκοπιμότητας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

 

Τομείς εφαρμογών αγοράς

 • Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ορυκτών
 • Αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών υλών
 • Σχεδιασμός μηχανημάτων εμπλουτισμού
 • Σχεδιασμός μεθόδων εμπλουτισμού
 • Διάθεση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος
 • Ανακύκλωση υλικών
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες

Προσωπικό

Καθ. Κ. Κομνίτσας
Διευθυντής | 2821037686 | kkomnitsas<στο>tuc.gr

Επ. Καθ. Ε. Πετράκης
Μέλος ΔΕΠ | 2821037608 | evpetrakis<στο>tuc.gr

Ο. Παντελάκη
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037600 | opantelaki<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc.

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εμπλουτισμού, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

 

Δημοσιεύσεις

 1. Komnitsas, K., Zaharaki, D., Vlachou, A., Bartzas, G., Galetakis, M. (2015). Effect of synthesis parameters on the quality of construction and demolition wastes (CDW) geopolymers, Advanced Powder Technology 26(2):368-76, dx.doi.org/10.1016/j.apt.2014.11.012

 2. Bartzas, G., Komnitsas, K. (2015). Life cycle assessment of FeNi production in Greece: A case study, Resources Conservation and Recycling, 105:113-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.016

 3. Galetakis, M., Vasiliou A., Soultana, A., Piperidi, C., Alevizos, G, Steiakakis, M., Komnitsas, K. (2016). Experimental investigation of the utilisation of quarry dust for the production of microcement-based building elements by shelf-flowing moulding casting, Construction and Building Materials, 17:247-254, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.01.014

 4. Komnitsas, K., Bazdanis, G., Bartzas, G. (2016). Efficiency of composite reactive barriers for the removal of Cr(VI) from leachates, Desalination and Water Treatment, 57:8990-9000, http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1035343

 5. Zaharaki, D., Galetakis, M., Komnitsas, K., (2016). Valorization of construction and demolition (C&D) and industrial wastes through alkali activation, Construction and Building Materials, 121:686-693, dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.051

 6. Komnitsas, K. (2016). Co-valorization of marine sediments and construction & demolition wastes through alkali activation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4:4661-4669, http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2016.11.003

 7. Petrakis, E. Stamboliadis, E., Komnitsas, K. (2017). Evaluation of the relationship between energy input and particle size distribution in comminution with the use of piecewise regression analysis, Particulate Science and Technology, 35(4):479-489, dx.doi.org/10.1080/02726351.2016.1168894

 8. Petrakis, E. Stamboliadis, E., Komnitsas, K. (2017). Identification of optimum mill operating parameters during frinding of quartz with the use of population balance modeling, KONA Powder and Particle Journal, 34:213-223, dx.doi.org/10.14356/kona.2017007

 9. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2017). Improved modeling of the grinding process through the combined use of matrix and population balance models, Minerals, 7:67, doi:10.3390/min7050067

 10. Ekman Nilsson, A., Macias Aragones, M., Royo, F., Dunon, V., Oorts, K., Angel, H., Komnitsas, K., Willquist, K. (2017). A Review of the Carbon footprint of Cu and Zn production from primary and secondary sources, Minerals, 7:168, doi.org/10.3390/min7090168

 11. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2018). Correlation between material properties and breakage rate parameters determined from grinding tests, Applied Sciences, 8:220, doi:10.3390/app8020220

 12. Komnitsas, K., Petrakis, E., O. Pantelaki, A. Kritikaki (2018). Column leaching of Greek low-grade limonitic laterites, Minerals, Minerals, 8(9):377; doi.org/10.3390/min8090377

 13. Mystrioti, C., Papassiopi, N., Xenidis, A., Komnitsas, K. (2018). Counter-current leaching of low-grade laterites with the use of hydrochloric acid and proposed purification options of pregnant solution, Minerals, 8:599; doi.org/10.3390/min8120599

 14. Komnitsas, K., Petrakis, E., Bartzas, G., Karmali, V. (2019). Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues, Science of the Total Environment, 665:347-357 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.381

 15. Komnitsas, K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E., Kurylak, W., Pietek, G., Kanasiewicz, J. (2019). Assessment of alkali activation potential of a Polish ferronickel slag, Sustainability, 11:1863, doi.org/10.3390/su11071863

 16. Petrakis, E., Karmali, V., Komnitsas, K. (2019). Factors affecting nickel upgrade during selective grinding of low-grade limonitic laterites, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (TIMM C), Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, 130:3, 192-201, https://doi.org/10.1080/25726641.2018.1521578

 17. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2019). The effect of energy input in a ball mill on dimensional properties of grinding products, Mining Metallurgy and Exploration, 36(4):803-8016, https://doi.org/10.1007/s42461-019-0066-6

 18. Petrakis, E., Karmali, V., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Grinding kinetics of slag and effect of final particle size on the compressive strength of alkali activated materials, Minerals, 9:714, doi:10.3390/min9110714

 19. Komnitsas, K., Petrakis, E., Pantelaki, O., Kritikaki, A. (2019). Column leaching of saprolitic laterites with sulphuric acid, Proceedings of the 10th European Metallurgical Conference, EMC 2019, vol. 1, Dusseldorf, Germany, 23-26 June 2019, pp. 273-284.

 20. Soultana, A., Valouma A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2019). Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag, Minerals, 9(9):551, https://doi.org/10.3390/min9090551

 21. Komnitsas, K., Yurramendi, L., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2020). Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials, Science of the Total Environment, 721:137753, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137753

 22. Petrakis, V., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). Grinding behavior and potential beneficiation options of bauxite ores, Minerals, 10:314; doi:10.3390/min10040314

 23. Spooren, J., Breemersch, K., Dams, Y., Mäkinen, J., Lopez, M., González-Moya, M., Tripiana, M., Pontikes, Y., Kurylak, W., Pietek, G., Komnitsas, K., Binnemans, K., Varia, J., Horckmans, L., Yurramendi, L., Snellings, R., Peys, A., Onisei, S., Björkmalm, J., Willquist, K., Kinnunen, P. (2020). Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary and secondary ores: challenges and opportunities, Resources, Conservation and Recycling, 160:104919, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104919

 24. Kinnunen, P., Mäkinen, J., Salo, M., Soth, R., Komnitsas, K. (2020). Efficiency of chemical and biological leaching of copper slag for the recovery of metals and valorization of the leach residue as raw material in cement production, Minerals, 10, 654; doi:10.3390/min10080654

 25. Vavouraki, A., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2020). Synthesis of zeolites from Greek fly ash and sssessment of their copper removal capacity, Minerals, 10(10), 844, https://doi.org/10.3390/min10100844

 26. Komnitsas K., Soultana, A., Bartzas, G. (2021). Marble waste valorization through alkali-activation, Minerals, 11, 46, https://doi.org/10.3390/min11010046

 27. Komnitsas K., Bartzas, G., Karmali, V., Petrakis, E. (2021). Factors Affecting Alkali Activation of Laterite Acid Leaching Residues, Environments, 8, 4, doi.org/10.3390/environments8010004

 28. Petrakis, E., Komnitsas K. (2021). Development of a non-linear framework for the prediction of the particle size distribution of the grinding products, Mining, Metallurgy & Exploration, doi.org/10.1007/s42461-021-00388-w

 29. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2021). Modeling of bauxite ore wet milling for the improvement of process and energy efficiency, Circular Economy and Sustainability, 2, 633–647, https://doi.org/10.1007/s43615-021-00108-y

 30. Soultana, A., Galetakis, M., Vasiliou, A., Komnitsas, K., Vamvuka, D. (2021). Utilization of upgraded recycled concrete aggregates and recycled concrete fines in cement mortars, Recent Progress in Materials, 3(3): 14, https://doi.org/10.21926/rpm.2103035

 31. Petrakis, E., Komnitsas, K. (2022). Effect of grinding media size on ferronickel slag ball milling efficiency and energy requirements using kinetics and attainable region approaches, Minerals, 12, 184. doi.org/10.3390/ min12020184

 32. Karmali, V., Petrakis, E., Bartzas, G., Komnitsas, K. (2022). Valorization Potential of Polish Laterite Leaching Residues through Alkali Activation. Minerals, 2022, 12(11), 1466, doi.org/10.3390/min12111466

 33. Komnitsas, K., Bartzas, G., Petrakis, E. (2023). A novel and greener sequential column leaching approach for the treatment of two different Greek laterites, Science of the Total Environment, 854, 158748, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158748