Κατάλογος Εκδηλώσεων

08
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, Σχολή ΜΗΧΟΠ.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.212, Εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
Ώρα08/11/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Θέμα: Τρισδιάστατη Αναπαράσταση λατομείου με χρήση Lidar σε περιβάλλον εμβυθισμένης πραγματικότητας.

Τριμελής εξεταστική επιτροπή:

1) Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, (επιβλέπων)
2) Καθηγητής Στυλιανός Μερτίκας
3) Καθηγητής Γεώργιος Εξαδάκτυλος (ΕΜΠ)

Περίληψη:

Το Light Detection and Ranging (LiDAR) αποτελεί μία τεχνολογία, η οποία είναι διαθέσιμη από τη δεκαετία του 1950 και βρήκε ανάπτυξη αρκετά χρόνια μετά στη δεκαετία το 1970. Στις μέρες μας, αποτελεί μία από τις βασικές τεχνολογίες για τον υπολογισμό αποστάσεων με πληθώρα εφαρμογών. Η αποτύπωση του τρισδιάστατου χώρου αποτελεί μία διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια και συνήθως είναι χρονοβόρα. Ειδικότερα, η ρεαλιστική απεικόνιση τρισδιάστατων χώρων με αυξημένη πολυπλοκότητα, όπως για παράδειγμα η αποτύπωση φυσικών σχηματισμών (σπήλαια, πρανή) αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Η χρήση όμως των επίγειων σαρωτών  LiDAR και η εξέλιξη της τεχνολογίας των μεθόδων απεικόνισης στον ψηφιακό χώρο έχουν κάνει τη διαδικασία αποτύπωσης, εξαιρετικά προσβάσιμη και εύκολη στη χρήση. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αποτυπώθηκε ένα φυσικό πρανές στον υπαίθριο χώρο ενός λατομείου με χρήση επίγειου Σαρωτή LiDAR. Το ψηφιακό μοντέλο που δημιουργήθηκε, απεικονίστηκε σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, επεκτείνοντας τη χρήση της ψηφιακής αποτύπωσης. Το εικονικό αυτό περιβάλλον κρίθηκε ικανό να φιλοξενήσει πολλά διαφορετικά σενάρια Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο του λατομείου, δημιουργώντας ευκαιρίες για ασφαλή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού του λατομείου.

Abstract:

Light Detection and Ranging (LiDAR) is a technology that has been available since the 1950s and saw development several years later in the 1970s. Nowadays, it is one of the key technologies for calculating distances with many applications. The mapping of the three-dimensional space is a process that requires precision and is usually time-consuming. In particular, the realistic visualization of three-dimensional spaces with increased complexity, such as for example the mapping of natural formations (caves, slopes) is an extremely difficult process. However, the use of terrestrial LiDAR scanners and the evolution of imaging methods in the digital space have made the mapping process extremely accessible and easy to use. In the context of the diploma thesis, a natural slope was captured in the outdoor area of ​​a quarry using a terrestrial LiDAR Scanner. The digital model created was visualized in a virtual reality environment, extending the use of digital impression. This virtual environment was deemed capable of hosting many different Health and Safety scenarios in the quarry, creating opportunities for safe training and information for the quarry staff.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013