Κατάλογος Εκδηλώσεων

01
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Πετρουλάκη Στεφανίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως – Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα01/10/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Παραγωγή υαλοκεραμικών από βιομηχανικά απόβλητα

Title: Production of glass – ceramics from industrial wastes

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Kαθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος, ΜΗΧΟΠ ( Επιβλέπων)
Kαθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ, ΜΗΧΟΠ
Κριτικάκη Άννα,ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ 

Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν οι συνθήκες παραγωγής υαλοκεραμικών από διάφορα βιομηχανικά απόβλητα και προσδιορίστηκαν οι φυσικομηχανικές ιδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη υαλοκεραμικών χρησιμοποιώντας τις εξής πρώτες ύλες σε διάφορες αναλογίες: 1) Ιπτάμενη τέφρα από καύση RDF (Refuse Derived Fuel) (FA), 2) Ιπτάμενη Τέφρα από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (M), 3) Σκωρία ηλεκτροκαμίνων ΛΑΡΚΟ (S) και 4) Απόβλητο γυαλί από μπουκάλια εμπορίου (G).
Αρχικά οι πρώτες ύλες λειοτριβήθηκαν στο επιθυμητό κοκκομετρικό μέγεθος, αναμίχθηκαν στις κατάλληλες αναλογίες, τοποθετήθηκαν σε ειδικά καλούπια αλουμινίου και θερμάνθηκαν στους 1500 oC για 2 ώρες ώστε να παραχθεί γυαλί. Στη συνέχεια το γυαλί λειοτριβήθηκε με χρήση σπαστήρων και οι παραγόμενες κόνεις υποβλήθηκαν σε μονοαξονική συμπίεση σε υδραυλική πρέσα ώστε να μορφοποιηθούν και να παραχθούν δοκίμια.
Τα δοκίμια θερμάνθηκαν σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (800 oC, 900 oC, 1000 oC). Ο χρόνος παραμονής τους στη θερμοκρασία έψησης ήταν δύο ώρες και ο ρυθμός θέρμανσης 3 oC / min. Σε όλα τα δοκίμια προσδιορίστηκαν με βάση πρότυπες μεθόδους οι εξής ιδιότητες: 1) πορώδες, 2) πυκνότητα, 3) υδατοαπορροφητικότητα, 4) αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, 5) μικροσκληρότητα Vickers και 6) συντελεστής θερμικής διαστολής. Επίσης έγιναν αναλύσεις XRD για τον προσδιορισμό των περιεχόμενων ορυκτολογικών φάσεων, XRF για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης και TCLP για τον προσδιορισμό της τοξικότητάς τους.
Τα υαλοκεραμικά που παρήχθηκαν είχαν χρήσιμες ιδιότητες. Οι τιμές του πορώδους και της υδατοαπορροφητικότητας ήταν χαμηλές 0.05 - 22.7 % και 0.02 - 13.9 % αντίστοιχα, ενώ οι τιμές της αντοχής στη θλίψη και της μικροσκληρότητας Vickers ήταν υψηλές, 10-280 ΜPa και 100-1200 HV γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013