Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Βαβουράκη Αικατερίνης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα11/02/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Thesis Title:
Properties of ground waste concrete inorganic polymers containing CuO and ZnO nanoparticles

Τίτλος: 
Ιδιότητες ανόργανων πολυμερών από απόβλητα σκυροδέματος με προσθήκη νανοσωματιδίων CuO και ZnO

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Επιβλέπων)
Βενιέρη Δανάη, Αναπλ. Καθ.
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής

Περίληψη
Διερευνήθηκε η επίδραση των νανοσωματιδίων οξειδίου του χαλκού και οξειδίου του ψευδαργύρου (NPs) στις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των ανόργανων πολυμερών σκυροδέματος (GWC IPs). Τα NPs προστέθηκαν σε GWC ανόργαν απολυμερή με αναλογία 0.1, 0.5, 1 και 2% w/w. Εξετάστηκαν η σύσταση και η μικροδομή των NPs GWC IPs χρησιμοποιώντας τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), φασματοσκοπίας Raman και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM/ EDS). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μηχανικές ιδιότητες των GWC IPs βελτιώνονται (23 MPa) λόγω της προσθήκης NPs (1% ZnO). Συγκεκριμένα, τα GWC IPs στα οποία ενσωματώθηκαν  0.5% CuO και 1% ZnO NPs παρουσίασαν σχετικά βελτιωμένη αντοχή σε θλίψη. Η προσθήκη NPs μειώνει το μακροπορώδες και αυξάνει το μεσοπορώδες των IPs και μειώνει σχετικά την ικανότητα της μήτρας IPs στην απορρόφηση νερού. Τέλος προσδιορίστηκε η αντιμικροβιακή δράση των GWC IPs με 0.5 και 1% CuO NPs έναντι του E. coli.

Abstract
The effect of copper oxide and zinc oxide nanoparticles (NPs) on the mechanical and thermal properties of ground waste concrete inorganic polymers (GWC IPs) has been investigated. NPs are added to GWC at loadings of 0.1, 0.5, 1, and 2% w/w. The phase composition and microstructure of NPs GWC IPs have also been examined using X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy and scanning electron microscope (SEM/ EDS) techniques. Results show that the mechanical properties of GWC IPs are improved (23 MPa) due to addition of NPs (1% ZnO). In particular, GWC IPs in which 0.5% CuO and 1% ZnO NPs were embedded exhibited relatively improved compressive strength. The addition of NPs decreases the macroporosity and increases the mesoporosity of IPs matrix and decreases relatively the ability of IPs matrix to water absorption. The antimicrobial activity of GWC IPs doped with 0.5 and 1% CuO NPs against E. coli was also determined.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013