Κατάλογος Εκδηλώσεων

08
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαυρακάκη Αλέξανδρου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα08/07/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Προσδιορισμός απόλυτου υψόμετρου στάθμης υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις του Νομού Χανίων 

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Μερτίκας Στυλιανός, Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Επιβλέπων)
Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Βαρουχάκης Εμμανουήλ, ΕΔΙΠ

Περίληψη εργασίας:

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί εφαρμογή της μεθόδου του απόλυτου γεωδαιτικού εντοπισμού με δορυφορικά συστήματα για τον προσδιορισμό του γεωμετρικού και μετέπειτα του ορθομετρικού υψομέτρου της στάθμης των υδάτων σε γεωτρήσεις του νομού Χανίων. Με μοντέλα από παγκόσμια πεδία βαρύτητας προσδιορίστηκε η ισοδυναμική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας την οποία ακολουθούν τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή.
Η στάθμη του υδροφορέα μετρήθηκε σε 30 θέσεις υδρογεωτρήσεων και σε μία θέση υφιστάμενου φρεατίου. Προσδιορίστηκε το απόλυτο υψόμετρο της κεφαλής των γεωτρήσεων με ακρίβεια εκατοστών και στη συνέχεια το υψόμετρο της στάθμης του ύδατος.
Δημιουργήθηκαν μοντέλα διακύμανσης στη στάθμη του υδροφορέα στη Δυτική Κρήτη και αξιολογήθηκε η υψομετρική μεταβολή της στάθμης τους σε σχέση με τον χρόνο. Συμπεράσματα επίσης εξήχθησαν για τον ενδεχόμενο υφαλμύρινσης παράκτιων περιοχών που απειλούνται είτε έχουν ήδη πληγεί από το φαινόμενο.

Abstract

The purpose of this diploma thesis has been the precise geodetic determination of the absolute (geometric and then orthometric) height of groundwater level for aquifers at the region of Chania, Crete. Height determination has been carried out with the US satellite navigation system Global Positioning Systems (GPS) and Earth Gravity Models.

Thirty water pumping wells have been investigated across the west Crete at different aquifers. The absolute height of the water level at each well has been determined. Absolute horizontal and height coordinates have been computed relative to the fundamental global reference points of TUC2 (Technical University of Crete) and CRS1 (Chrisoskalitissa). Three-dimentional coordinates have been transformed into the Greek Geodetic Reference System (EGSA-87) and the World Geodetic System 1984 (WGS-84). The depth of ground water level has been measured for every well and final absolute heights of ground water level have been determined.

Finally, diagrams have been created for the fluctuations of ground water levels with respect to absolute reference surfaces. Conclusions have been attempted for the evolution of salinization that could take place at several aquifers at Crete region.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013