Κατάλογος Εκδηλώσεων

10
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παπαδάκη Εμμανουήλ , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα10/07/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικού υλικού για την κατασκευή οδοστρώματος

Title: 
Suitability of a soil formation for highway embankment construction

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Επιβλέπων)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Περίληψη εργασίας:
Η εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της καταλληλόλητας γεωϋλικών για την κατασκευή επιχώματος οδοποιίας στην περιοχή Γουβών Ηρακλείου.

Τα αποτελέσματα του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) συμβάλουν στον καθορισμό του πάχους των στρώσεων και θεωρούνται απαραίτητα για την διασφάλιση της σωστής κατασκευής και της ευστάθειας ενός οδοστρώματος.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από τρεις θέσεις του έργου με σκοπό την εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων και του CBR των γεωϋλικών σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας.

Αρχικά, τα δείγματα αναλύθηκαν κοκκομετρικά, προσδιορίσθηκαν οι τιμές υγρασίας και ορίων Atterberg, ταυτοποιήθηκαν - ταξινομήθηκαν κατά USCS και AASHTO και εκτιμήθηκε η βέλτιστη υγρασίας συμπύκνωσης τους. Ακολούθησαν δοκιμές προσδιορισμού του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας του γεωϋλικού.

Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 και τα γεωϋλικά χαρακτηρίσθηκαν ως προς την καταλληλότητά τους για την κατασκευή επιχώματος οδοποιίας.

Abstract:
The aim of the thesis is to determine the suitability of a geomaterial for construction of highway embankment in Gouves (Iraklion, Crete).

The results of California Bearing Ratio (CBR) tests are used for the evaluation of subgrade strength and determination of pavement thickness and its component layers.

Samples was taken from three project sites and laboratory tests were carried out on every sample for the determination of geotechnical parameters and CBR values (under specified moisture content and density).

Initially, the particle size distribution analysis and the Atterberg limits values of the samples were determined. Following, the geomaterials were classified according USCS and AASHTO standards and the optimum moisture content was evaluated. Next California Bearing Ratio (CBR) tests were performed at specified moisture and density conditions.

The results were evaluated according to Temporary National Technical Specifications (TNTS 02-07-01-00) and the geo-materials were characterized for their suitability for an embankment construction.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013