Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Παπανδροπούλου Ευαγγελίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα18/07/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: Γεωχημική αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου της λεκάνης του Βόρειου Σίδνεϊ (Αυστραλία)

Τίτλος εργασίας στα αγγλικά: Geochemical evaluation of petroleum source rocks in North Sydney basin, Australia

Eξεταστική Επιτροπή:

Καθ. Πασαδάκης Νικόλαος

Καθ. Καλλίθρακας-Κόντος  Νικόλαος

Δρ. Μαραβέλης Άγγελος 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη του δυναμικού γένεσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη νοτιο-ανατολική Αυστραλία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε το δυναμικό των σχηματισμών, ηλικίας άνω Περμίου, από την περιοχή της βόρειας λεκάνης του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν 27 δείγματα από τρία διαφορετικά βάθη, από την περιοχή που προαναφέρθηκε. Αρχικά το σύνολο των δειγμάτων, αφού κονιοποιήθηκε και κοσκινίστηκε, υποβλήθηκε στην ανάλυση Rock-Eval, μέσω της οποίας δόθηκαν τα πρώτα στοιχεία σχετικά με το οργανικό περιεχόμενο των δειγμάτων. Έπειτα, επιλέχθηκαν 2 δείγματα από κάθε βάθος, 6 στο σύνολο, τα οποία αναλύθηκαν με τις πρότυπες γεωχημικές μεθόδους για ανάλυση πετρελαίου. Συγκεκριμένα, τα επιλεγμένα αυτά δείγματα υποβλήθηκαν στη διαδικασία της εκχύλισης με τη μέθοδο soxhlet, μέσω της οποίας διαχωρίστηκαν τα βιτουμένια από τα ανόργανα συστατικά. Στη συνέχεια το εκχύλισμα χωρίστηκε με τη σειρά του στα κλάσματα των ασφαλτένιων και των μαλτενίων, με τη διαδικασία της απασφάλτωσης. Ακολούθησε η διαδικασία της χρωματογραφίας στήλης, στην οποία από το κλάσμα των μαλτενίων συλλέξαμε τρία κλάσματα,τα κορεσμένα, τα αρωματικά και τις ρητίνες. Το κορεσμένο κλάσμα που συλλέξαμε αναλύθηκε με αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας, και από τα πειραματικά δεδομένα υπολογίστηκαν γεωχημικοί δείκτες που συντέλεσαν στον προσδιορισμό της ποιότητας, της ποσότητας και της προέλευσης της οργανικής ύλης, καθώς και του περιβάλλοντος απόθεσής της. Διαπιστώθηκε ότι ο σχηματισμός στον οποίο ανήκουν τα δείγματα που αναλύθηκαν έχει άριστο δυναμικό πετρελαιογένεσης, με οργανική ύλη που χαρακτηρίζεται ανώριμη ή στα πρώτα στάδια ωριμότητας. Ο σχηματισμός προβλέπεται να παράγει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η οργανική ύλη αποδεικνύεται αυθιγενής, ενώ η προέλευσή της εκτιμάται ότι είναι χερσαία με θαλάσσια παρόλα αυτά συνεισφορά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των βιοδεικτών δείχνουν ένα περιβάλλον βαλτώδες με ανοξικές, κατά κύριο λόγο, συνθήκες και χαμηλή αλμυρότητα.

 

Abstract:

The aim of this Master thesis was the study of oil and gas potential of petroleum source rocks in Southeast Australia. More specifically, we analyzed using geochemical methods, rock samples of Upper Permian age, from Northern Sydney Basin, in Australia.In this thesis work, we used 27 rock samples, taken from three different depths. After we crushed and screened a representative amount of each sample, we analyzed all of them in Rock-Eval 6 system. In this way we found the organic content of our samples. Subsequently we chose two samples of each depth, six in total, which went through the complete organic geochemical analytical procedure. More specifically, our powdered samples were extracted by Soxhlet method; in this way we separated the bitumen from the inorganic components. In the next step the extract was separated in two fractions, asphaltenes and maltenes, by deasphaltation method. Subsequently the maltene fraction went through the column chromatography method and gave us the saturated, the aromatic and the NSO fraction. Then, the saturated fraction was analyzed in Gas Chromatography-Mass Spectrometry method and the experimental results helped us calculate geochemical indices, in order to define the quality, the quantity and the origin of the organic matter, as well as the depositional environment. It was found that the formation the samples come from has excellent hydrocarbon potential and it is prone to gas or oil/gas production. The organic matter could be characterized immature or early mature. The organic matter is proved to be indigenous; its origin appears to be terrestrial, but there also indications for marine contribution. The results of the biomarkers analysis indicate a peat swamp environment, with anoxic conditions and low salinity.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013