Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Κας Καρούσου Μαριάννας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα26/07/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Αναλυτικός χαρακτηρισμός μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου με φασματοσκοπικές μεθόδους

Title: 
Analytical characterization of middle oil fractions by spectroscopic methods

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Πασαδάκης Νικόλαος (Επιβλέπων)
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Καρώνης Δημήτριος

Περίληψη εργασίας:
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών κατάλληλων για την λεπτομερή περιγραφή της σύστασης των μεσαίων πετρελαϊκών κλασμάτων. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν οι μεθοδολογίες της φασματοσκοπικής ανάλυσης στο εγγύς και μέσο υπέρυθρο (Near, Mid infrared) και της αέριας χρωματογραφίας-φασματοσκοπίας μάζας (GC-MS) και εφαρμόστηκαν σε 36 δείγματα αεροπορικών καυσίμων (jet fuel) και σε δείγματα ντίζελ θέρμανσης και κίνησης.

Τα δεδομένα της υπέρυθρης φασματοσκοπίας σε συνδυασμό με τεχνικές ιεραρχικής ταξινόμησης αποδείχθηκαν κατάλληλα για την ταυτοποίηση των διαφορετικών κλασμάτων. Με την τεχνική GC-MS ταυτοποιήθηκαν και προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των κανονικών αλκανίων και των βασικών πολυαρωματικών συστατικών (PAH) στα δείγματα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ο ημιποσοτικός προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των αλκυλιωμένων παραγώγων των PAH.

Τα παραπάνω λεπτομερή αναλυτικά δεδομένα είναι απαραίτητα στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων αυτών, στο σχεδιασμό των φυσικοχημικών διεργασιών στις οποίες συμμετέχουν και στην περιβαλλοντική ταυτοποίηση τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πρόβλεψη ιδιοτήτων τους.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013