Κατάλογος Εκδηλώσεων

02
Οκτ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Καμπάκη Μαρίας , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα02/10/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Θέμα: Συμβολή της συνδυασμένης γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας στον χαρακτηρισμό βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πλατάνου του Νομού Χανίων

Title: Contribution of combined geophysical and geotechnical research to the characterization of rocky geological formations for the selection of wind turbines installation sites in Platanos, Chania

Εξεταστική Επιτροπή:

Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής, Επιβλέπων
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής

Περίληψη
Η ενασχόληση με το αντικείμενο της γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας κατά το οποίο προσδιορίζονται από δεδομένα του εδάφους αποτελέσματα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία εξέλιξη στη γεωτεχνική και περιβαλλοντική γεωφυσική.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την διεξαγωγή μετρήσεων, την επεξεργασία και ερμηνεία τους σε γεωφυσικό και γεωτεχνικό επίπεδο στην περιοχή Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Σκοπός της έρευνας είναι ο έλεγχος καταλληλότητας της περιοχής ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Υβριδικού Σταθμού στη θέση "Σταυρός – Κισός". O Υβριδικός Σταθμός στη θέση "Σταυρός" ισχύος 1,95MW θα αποτελείται από 2 ανεμογεννήτριες και στη θέση "Κισός" ισχύος 5MW από 4 ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G114, το κτίριο του Κέντρου ελέγχου και το Σύστημα αποθήκευσης για κάθε μία από τις δύο θέσεις.
Οι εργασίες γεωφυσικής διασκόπησης υλοποιήθηκαν με την μέθοδο της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας καθώς και της ηλεκτρικής διασκόπησης. Οι εργασίες  γεωτεχνικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν με εργαστηριακές δοκιμές με τη μέθοδο της ανεμπόδιστης θλίψης και με τριαξονικές δοκιμές υψηλής και χαμηλής τάσης περιορισμού, έπειτα από τη συλλογή κατάλληλου δείγματος από τη περιοχή ενδιαφέροντος.
Τα δεδομένα προέκυψαν μετά από σχετικές εργασίες υπαίθρου, στα πλαίσια της γεωφυσικής έρευνας και εργαστηριακές δοκιμές, στα πλαίσια γεωτεχνικής έρευνας,  που κρίθηκαν απαραίτητο αλλά και αναγκαίο να πραγματοποιηθούν στη θέση των ανεμογεννητριών, στο Κέντρο ελέγχου και στο Σύστημα αποθήκευσης για την ασφαλή εγκατάσταση του Υβριδικού Σταθμού.
Το μέγιστο βάθος διασκόπησης ορίζονταν μέχρι τα 8 m.
Όσον αφορά τα γεωφυσικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών αλλά και μεθόδων αντιστροφής. Ειδικότερα, για την ηλεκτρική τομογραφία, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Res2Dinv για την απεικόνιση των γεωηλεκτρικών τομών (2D) για όλες τις θέσεις εγκατάστασης, το Res3dinv για την απεικόνιση τρισδιάστατων τομών (3D) για την 1η ανεμογεννήτρια στη θέση «Σταυρός» (δυτική πλευρά) καθώς και το πρόγραμμα Prosys για την ένταξη των υψομέτρων σε κάθε γραμμή μελέτης. Η μέθοδος αντιστροφής που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος με περιορισμό εξομάλυνσης (Smoothness constraint Inversion).
Η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων έγινε για τη σεισμική διάθλαση με τα προγράμματα PickWin και Poltrefa και για τα επιφανειακά κύματα, με την πολυκάναλη μέθοδο ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων (MASW). Για την επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο MASW χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό  Krisis σε περιβάλλον MATLAB.

Abstract
Engaging in the subject of geophysical and geotechnical research, in which the results are defined from the data of the ground, has manifested a rapid development in geotechnical and environmental geophysics.
This postgraduate dissertation is looking at the conducting of measurements, their processing and their interpretation in geophysical and geotechnical level in the site of Kissamos in the regional unit of Chania. The purpose of this research is to check the suitability of the site of interest for the installation of a Hybrid Plant in the “Stavros-Kisos” area.  The 1.95MW power Hybrid Plant in the “Stavros” site will consist of two wind turbines while the 5MW power Hybrid plant in the “Kisos” site will consist of four wind turbines of the Gamesa G114 type. Also, there will be an Inspection Center and Storage System building in each of the two sites.
The work activities of the geophysical exploration were conducted using the method of electrical and seismic tomography and also with the method of the electrical exploration.  The work activities of the geotechnical research were conducted using laboratory tests with the method of unconfined compression and with the triaxial tests of constrained high and low voltage, after having collected a suitable sample from the site of interest.
The data arose after conducting relevant work activities in open ground for the geophysical research and laboratory tests for the geotechnical research, for both of which it was regarded necessary and essential to be conducted in the site of the wind turbines, in the Inspection Center and in the Storage System so as to ensure the safe installation of the Hybrid Plant.  The maximum depth of the exploration was defined up to 8m.  Regarding the geophysical data, they were processed with the use of suitable software programs as well as with inverse methods. In particular, as for the electrical tomography, the following software programs were used:  the Res2Dinv software program was used for the imaging of the geoelectrical sectors for all installation sites, the Res3dinv software program was used for the imaging of the three-dimensional sectors of the first wind turbine in the site of “Kisos” (west side) and the Prosys software program was used for the inclusion of altitudes in each study line.  The inverse method which was used is the Smoothness constraint Inversion.
The process of the seismic data was conducted using the following software programs: the PickWIn and Poltfera software programs were used for the seismic refraction and  the multi-channel surface wave analysis method (AMSW) was used for the surface waves .
Also, the KRISIS software program in MATLAB environment was used to process the data of the MASW method.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013