Κατάλογος Εκδηλώσεων

07
Οκτ

Ορθή Επανάληψη - Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Βαρδαρόυ Μαρίνας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.213
Ώρα07/10/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:


Θέμα:
Σχεδιασμός μεθόδου κατακρήμνισης πατώματος για την εκμετάλλευση πορφυριτικού κοιτάσματος

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Γ. Εξαδάκτυλος
Καθηγητής Μ. Γαλετάκης
Δρ. Γ. Σαράτσης

Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η υπόγεια εκμετάλλευση πορφυριτικού κοιτάσματος με την μέθοδο της κατακρήμνισης πατώματος (Block Caving). Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί για την εκμετάλλευση του πορφυριτικού κοιτάσματος των Σκουριών Χαλκιδικής.
Το κοίτασμα των Σκουριών αποτελεί ένα παγκοσμίου επιπέδου παράδειγμα για κοιτάσματα πορφυριτικού Cu-Au που οφείλει την γένεση του, στη διείσδυση ενός έντονα αλκαλικού πορφύρη. Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Σερβομακεδονική μάζα και συγκεκριμένα στον σχηματισμό του Βερτίσκου. Το κοίτασμα έχει μορφή σωλήνα, διαμέτρου περίπου 440μέτρων και έχει διεισδύσει εντός αμφιβολιτικών και βιοτιτικών σχιστολίθων, κατά το Ολιγόκαινο-Μειόκενο. Το κοίτασμα εκτείνεται από την επιφάνεια σε βάθος που ξεπερνάει τα 800m.
Η μέθοδος της κατακρήμνισης πατώματος παρέχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης μεταλλευτικών κοιτασμάτων με μεγάλη έκταση και στις 3 διαστάσεις του χώρου, με υψηλές δυνατότητες παραγωγής. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το χαμηλό λειτουργικό κόστος της, έτσι ώστε να επιτρέπεται η οικονομική εκμετάλλευση μεταλλευμάτων χαμηλής ποιότητας. Για την επιτυχή λειτουργία της μεθόδου, οι ιδιότητες του κοιτάσματος πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της μεθόδου, όπως παρουσία πάνω από 3 οικογενειών ασυνεχειών με μικρή απόσταση μεταξύ των, μεγάλη οριζόντια έκταση και μεγάλη κλίση του κοιτάσματος και ευνοϊκό εντατικό πεδίο.
Η εκμετάλλευση του πορφυριτικού κοιτάσματος προτείνεται να είναι ένας συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης. Αυτό προτάσσεται, διότι οι εργασίες προετοιμασίας για την ανάπτυξη της υπόγειας μεθόδου εκμετάλλευσης είναι χρονοβόρες και απαιτούν μεγάλο κεφαλαιουχικό κόστος.
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της υπόγειας εκμετάλλευσης με την μέθοδο της κατακρήμνισης πατώματος. Η υπόγεια εκμετάλλευση πραγματοποιείται σε δυο φάσεις στα βάθη με υψόμετρο +70m και -180m.
Τέλος, πραγματώνεται η χρονοδρομολόγηση της εκμετάλλευσης, επιλέγεται ο βασικός εξοπλισμός που απαιτείται για τα έργα προσπέλασης, προπαρασκευής και παραγωγής και γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της κοστολόγησης των έργων αυτών.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013