Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Οκτ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Βενιέρη Χρήστου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα11/10/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Θέμα: Εδαφικές υποχωρήσεις λόγω υπεράντλησης του υδροφορέα της Μεσσαράς

Title: Land subsidence due to overpumping of Messarra aquifer

Εξεταστική Επιτροπή: 
Στειακάκης Εμμανουήλ (Αν. καθηγητής ΠΚ)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Καθηγητής ΠΚ)
Δρ. Κριτσωτάκης Μαρίνος (τ Δ/ντης Δ/νσης Υδάτων ΑΔΚ)


Περίληψη:
Η εργασία διερευνά την εκδήλωση εδαφικών υποχωρήσεων  λόγω  υπεράντλησης σε υδροφορέα της Μεσσαράς και πιο συγκεκριμένα στην υδρογεωλογική λεκάνη των Μοιρών.
Αρχικά μελετώνται η γεωλογική δομή και η υδρογεωλογία της περιοχής, ο μηχανισμός εκδήλωσης εδαφικών υποχωρήσεων λόγω ταπείνωσης της στάθμης του υδροφορέα και παρουσιάζονται μέθοδοι αναλυτικού υπολογισμού τους.
Ακολούθως παρουσιάζονται αποτελέσματα από την επισκόπηση της περιοχής μελέτης, παρατίθενται εκτιμήσεις προγενέστερων ερευνών σχετικά με τις αναμενόμενες υποχωρήσεις στην περιοχή και παρουσιάζονται μετρήσεις πεδίου με τη μέθοδο της ειδικής τριγωνομετρικής υψομετρίας.
Στη συνέχεια προσομοιώνεται η συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών της λεκάνης των Μοιρών λόγω των αντλήσεων με τη βοήθεια του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS 2D και υπολογίζονται οι αναμενόμενες εδαφικές υποχωρήσεις. Η προσομοίωση αφορά τη συμπεριφορά του φρεάτιου και του υπό πίεση υδροφορέα που αναπτύσσεται στην περιοχή με δεδομένα πιεζομετρίας από το 1981 έως  το 2001. Οι εδαφοτεχνικές παράμετροι των σχηματισμών προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα γεωτρητικής - υδρογεωλογικής έρευνας του  FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Ακολούθησε η εκτίμηση των αναμενόμενων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση αναλυτικών σχέσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο της αναλυτικής όσο και της αριθμητικής μεθόδου.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013