Κατάλογος Εκδηλώσεων

22
Νοε

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Ορφανουδάκη Ευαγγελίας-Άννας , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Ώρα22/11/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μελέτη της διαδικασίας και χημική ανάλυση προϊόντων στερεάς χημικής  αποδόμησης οργανικών ρύπων στην αναερόβια χώνευση

Title: Study of the procedure and chemical analysis of products of solid chemical degradation of organic pollutant products in anaerobic digestion

Εξεταστική Επιτροπή: 
Καλλίθρακας - Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής Π.Κ. (Επιβλέπων)
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Κ.
Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Κ. 

Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χημική ανάλυση και σύγκριση κατάλληλα επιλεγμένων αγροτικών και αστικών δειγμάτων, χοιρολύματα & υπολείμματα καφέ, που χρησιμοποιήθηκαν σε αναερόβιο αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης (CSTR), για να παραχθεί βιοαέριο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ερευνήθηκε μέσω της μεθόδου XRF (φασματοσκοπία ακτίνων Χ) η επικινδυνότητα των πρώτων υλών όσον αφορά τα βαρέα μέταλλά. Επίσης, αναλύθηκε η ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος από τον συνδυασμό μείγματος χοιρολυμάτων και καφέ με πείραμα τροφοδοσίας χοιρολυμάτων ώστε να αυξηθεί η παραγωγή βιοαερίου σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, αποδίδοντας έτσι σημαντικά οφέλη από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την συνεπεξεργασία αστικών και αγροτικών αποβλήτων.
Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης και γίνεται αναφορά στις πρώτες ύλες που εισήχθησαν στον αναερόβιο αντιδραστήρα για να ολοκληρωθεί το πείραμα επιτυχούς αποδόμησης οργανικών υπολειμμάτων. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και τη μελέτη του βιοαερίου. Στο δεύτερο πειραματικό μέρος περιγράφονται οι διάφορες πειραματικές μετρήσεις παραγωγής βιοαερίου και οι μετρήσεις XRF. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν καθώς και προτάσεις για την εύρεση ακόμη πιο αποδοτικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Abstract:
The current thesis focuses on the chemical analysis and comparison of appropriately selected agricultural and municipal waste (liquid pig manure and solid coffee grounds) used in anaerobic continuous stirring reactor (CSTR), attempting to produce biogas. During the experiment, the hazard of the heavy metals of the nutrition was investigated by the X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF). Moreover, the quality and quantity of produced biogas were analyzed by other methods and technics and the results of the experiment were compared by combining a mixture of liquid pig manure and solid coffee grounds with results of only liquid pig manure.
The first and theoretical part presents the process of anaerobic digestion and the feedstock introduced into the anaerobic reactor to complete the experiment with successful degradation of organic residues. Additionally, the first part presents the XRF and other methods and techniques which are used for biogas production. The second and experimental of the thesis describes the various experimental biogas production and XRF measurements. Finally, the third part depicts the conclusions and suggestions for finding even more efficient materials that can be used in the future.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013