Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ελευθερίου Ιωάννη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα14/07/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης στον Κυπαρισσιακό κόλπο

Εξεταστική επιτροπή:
Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Κρητικάκης Γεώργιος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
     Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση σεισμικού πειράματος και η παραγωγή συνθετικών δεδομένων ανάκλασης χρησιμοποιώντας γεωλογικό μοντέλο που αντιστοιχεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου. Έπειτα, από την επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων προέκυψαν οι σεισμικές τομές χωροθέτησης οι οποίες υπερτέθηκαν στο μοντέλο τμηματικών ταχυτήτων (Interval Velocity Model).
     Η οριζόντια έκταση του γεωλογικού μοντέλου ήταν 9000 [m] καθώς και το βάθος ορίστηκε στα 9000 [m]. Για την δημιουργία των συνθετικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο μαθηματικό λογισμικό πακέτο σε περιβάλλον MatLab και ο αλγόριθμος PSV_Synthetics, ο οποίος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
      Εν συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των συνθετικών καταγραφών κοινής πηγής σε καταγραφές κοινού ενδιάμεσου σημείου (CMP), διόρθωση κανονικής χρονικής απόκλισης (ΝΜΟ), δημιουργία τομών σεισμικής υπέρθεσης και τέλος χωροθέτησης των σεισμικών τομών σεισμικής υπέρθεσης.
     Εφαρμόστηκαν τρεις μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης: 

  • Η μέθοδος χωροθέτησης Kirchhoff
  • Η μέθοδος χωροθέτησης Πεπερασμένων Διαφορών και
  • Η μέθοδος χωροθέτησης Μετατόπισης Φάσης (Phase Shift).

     Βάση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας από τις τρεις μεθόδους χωροθέτησης που εφαρμόστηκαν, παρατηρήθηκε ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα προκύπτουν από την μέθοδο χωροθέτησης στο χώρο των συχνοτήτων (Phase Shift). Η χωροθετημένη σεισμική τομή είναι απαλλαγμένη από περιθλάσεις και από την σύγκριση της σεισμικής τομής με το γεωλογικό μοντέλο προκύπτει ότι η σεισμική χωροθέτηση επανατοποθετεί τους ανακλαστήρες στην σωστή τους θέση (ως προς το βάθος και την κλίση τους) και απεικονίζει δομές στο υπέδαφος με πολύ καλή ακρίβεια.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013