Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Κουτελιδάκη Ανδρέα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα26/07/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Προσομοίωση συστήματος γεωεναλλακτών σε πραγματικές συνθήκες για θέρμανση-ψύξη κτηρίου γραφείων

Title: Borehole heat exchangers system simulation for heating and cooling office spaces

Εξεταστική επιτροπή:
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Δρ. K. Καρύτσας, Προϊστάμενος Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ (ΑΠΕ)
Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
        Με ανάσχεση λόγω πανδημίας, η ζήτηση σε ενέργεια παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια υψηλούς ρυθμούς. Ταυτόχρονα έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι δεν μπορεί στο διηνεκές να στηριζόμαστε στην εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων. Πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και της χρηστής χρήσης της, η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη αποτελεί ελπιδοφόρα παγκόσμια προσπάθεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατηγοριοποιούνται στην ηλιακή, την αιολική, υδροδυναμική ενέργεια, τη βιομάζα και τη γεωθερμία. Η γεωθερμική ενέργεια θεωρητικά είναι μια μορφή ανεξάντλητης ανανεώσιμης ενέργειας. Μεταξύ των διαφόρων τύπων γεωθερμικών πεδίων/συστημάτων βρίσκονται και τα γεωθερμικά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας. Ενας σημαντικός παράγοντας για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή εγκατάσταση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας αποτελεί η αξιόπιστη προσομοίωση του συστήματος ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της δοκιμής θερμικής απόκρισης του υπεδάφους/απιφανεικαών πετρωμάτων.
        Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η μοντελοποίηση, παραμετροποίηση και υλοποίηση προσομοιώσεων συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανοικτού κώδικα OpenGeoSys. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει την προσομοίωση της λειτουργίας συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας από τους μηχανικούς εφαρμόζοντας σύγχρονες αριθμητικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων αρχικών και συνοριακών τιμών, όπως αυτές έχουν υλοποιηθεί σε σύγχρονες μαθηματικές βιβλιοθήκες. Προσοµοιώθηκαν οι δοκιµές ϑερµικής απόκρισης (TRT) για τα τέσσερα βασικά είδη γεωεναλλακτών ϑερµότητας, τα οποία συνθέτουν το σύστηµα αβαθούς γεωθερµίας του ΚΑΠΕ Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), καθώς επίσης προσοµοιώθηκε σε λειτουργία ψύξης και ϑέρµανσης το ολοκληρωµένο σύστηµα του ΚΑΠΕ

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013