Κατάλογος Εκδηλώσεων

30
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Νικόλαου Βαγιωνάκη -Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΤηλεδιάσκεψη
Ώρα30/08/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Νικόλαου Βαγιωνάκη

 

Θέμα: Ανάλυση της κινητικότητας εδαφικών πρανών εκσκαφής με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Εμμανουήλ Στειακάκης, Αν. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Γεώργιος Εξαδάκτυλος (Καθηγητής)
Μιχαήλ Γαλετάκης (Καθηγητής)

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση της κινητικής συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή ορυχείου ανοικτής εκσκαφής, που αναπτύσσεται κοντά σε παρακείμενο οικισμό και η εκτίμηση της ελάχιστης δυνατής απόστασης του μετώπου της εκσκαφής από τον οικισμό, με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών στις παρακείμενες κατασκευές.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της γεωλογίας-τεκτονικής και της σεισμικότητας της περιοχής. Στην συνέχεια, για την προσομοίωση της κινητικής συμπεριφοράς της εκσκαφής, εφαρμόστηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων με το λογισμικό PLAXIS V.8 και το καταστατικό μοντέλο “Hardening Soil Model” (HSM).

Πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του μοντέλου και η προσομοίωση της εκσκαφής με την επιλογή των απαραίτητων γεωτεχνικών παραμέτρων για κάθε γεωλογικό σχηματισμό. Πραγματοποιήθηκαν οι σχετικοί υπολογισμοί και εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες παραμορφώσεις - μετακινήσεις συναρτήσει της απόστασης από το μέτωπο της εκσκαφής.

Με βάση τις επιτρεπόμενες τιμές των μετακινήσεων για την αποφυγή προβλημάτων στις κατασκευές, ορίστηκε η ελάχιστη απόσταση του μετώπου της εκσκαφής από τον οικισμό.

 

Abstract

The purpose of the work is to analyze the kinetic behavior of the soil formations in the wider area of an open pit mine, which is developed near an adjacent settlement and to assess the minimum distance of the front of the excavation from the settlement, in order to avoid unpleasant consequences on the structures.

Initially, the geology-tectonics and seismicity of the research area was investigated. In order to simulate the kinetic behavior of the excavation, the finite element method was applied and the PLAXIS software V.8 was used. Also, the "Hardening Soil Model" (HSM) was used for the simulation of the soil behavior.

Then the design of the model and the simulation of the excavation was conducted, using the necessary geotechnical parameters for each geological formation. In addition, the expected deformations of the model as well as the displacements of the ground surface in relation to the distance from the front of the excavation, were calculated.

Based on the allowable values of displacements to avoid problems in the adjacent structures, the minimum distance of the excavation from the settlement was estimated.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013