Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ατσάρος Φώτιος , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα26/10/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Τίτλος: «Εργαστηριακές μετρήσεις πυκνοτήτων μιγμάτων υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και έλεγχος, δι' αυτών, της ακρίβειας της μεθόδου διόρθωσης όγκου για την πρόγνωσή τους με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων»

Εξεταστική Επιτροπή:

Α. Γιώτης, Επ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Ν. Πασαδάκης, Καθηγητής

Δρ. Μαρινάκης, Ε.ΔΙ.Π.

Περίληψη:

Η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού είναι συνυφασμένη με τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιεί τις ενεργειακές του ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, ως επί το πλείστον, καλύπτονται μέσω της κατανάλωσης πετρελαίου ως καύσιμο αλλά και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπαντικών, χημικών υλών και άλλων βιομηχανικών προϊόντων που σκοπό έχουν την  βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συνεπώς είναι κατανοητό πως η ζήτηση του πετρελαίου διαρκώς αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται οι ανθρώπινες ανάγκες και δραστηριότητες. Η ζήτηση αυτή, καθιστά απαραίτητη τη μελέτη των ιδιοτήτων του πετρελαίου προκειμένου να γίνει πρόβλεψη των ποσοτήτων που θα παραχθούν από έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων. Η πυκνότητα σε συνθήκες σχηματισμού αποτελεί μια θεμελιώδη ιδιότητα των πετρελαϊκών ρευστών με πλήθος εφαρμογών στην βιομηχανία του πετρελαίου. Συνδέοντας τη μάζα με τον όγκο η πυκνότητα έχει άμεσο ρόλο στον υπολογισμό των αποθεμάτων και στην επιλογή του κατάλληλου σχεδίου δράσης για την παραγωγή.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν υπολογιστικές μέθοδοι εκτίμησης της πυκνότητας μειγμάτων υδρογονανθράκων με διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε κατά πόσο ένα λογισμικό προσομοίωσης μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια την πυκνότητα μείγματος πεντανίου – διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την πραγματική του πυκνότητα όπως αυτή μετριέται στο εργαστήριο. Διεξάχθηκαν μετρήσεις για τρεις διαφορετικές αναλογίες μείγματος πεντανίου – διοξειδίου του άνθρακα (72-28%, 51-49% και 39,7-60,3%) σε θερμοκρασίες 22οC, 70οC και 90οC και πιέσεις από 80 bar έως 500 bar.

Για τη μέτρηση της πυκνότητας στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε πυκνόμετρο δονούμενου σωλήνα σχήματος U του οποίου η περίοδος ταλάντωσης μεταβάλλεται ανάλογα με το δείγμα του ρευστού. Με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων είναι δυνατός ο ακριβής συσχετισμός της περιόδου ταλάντωσης του σωλήνα και της πυκνότητας του ρευστού. Ιδιαίτερη βάση στην παρούσα διπλωματική δόθηκε στην βαθμονόμηση των μετρητικών οργάνων καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ακρίβεια εκτίμησης της πυκνότητας. Για την προσομοίωση του μείγματος και την αριθμητική εκτίμηση των πυκνοτήτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WinProp v.2015 της εταιρίας Computer Modelling Group το οποίο υλοποιεί το μοντέλο κυβικής καταστατικής εξίσωσης των Peng – Robinson (PR 78) ενώ για την βέλτιστη προσέγγιση της πυκνότητας ρυθμίστηκαν οι παράμετροι της μετατροπής όγκου και της αλληλεπίδρασης των μορίων σε ζεύγη συστατικών.

 

Abstract

 The evolution of human civilization is intertwined with the way in which it satisfies its energy needs. These needs are mostly met through the consumption of oil as a fuel but also as a raw material for the production of lubricants, chemicals and other industrial products that aim to improve the quality of life. It is therefore understandable that the demand for oil is constantly increasing at the same rate as human needs and activities. This demand makes it necessary to study the properties of oil in order to predict the quantities that will be produced by a hydrocarbon reservoir. Density under formation conditions is a fundamental property of petroleum fluids with numerous applications in the petroleum industry. By linking mass to volume, density plays a direct role in calculating stocks and selecting the appropriate production action plan.
In the present dissertation, computational methods for estimating the density of hydrocarbon mixtures with carbon dioxide at high pressures and temperatures were studied and evaluated. In particular, it was investigated whether a simulation software can accurately approximate the density of a pentane-carbon dioxide mixture relative to its actual density as measured in the laboratory. Measurements were performed for three different ratios of pentane-carbon dioxide mixture (72-28%, 51-49% and 39.7-60.3%) at temperatures of 22oC, 70oC and 90oC and pressures from 80 bar to 500 bar.
To measure the density in the present thesis, a U-shaped vibrating tube densitometer was used whose oscillation period varies according to the fluid sample. Using mathematical equations it is possible to accurately correlate the oscillation period of the tube and the density of the fluid. Particular emphasis in this diploma was given to the calibration of measuring instruments as well as to the evaluation of the reliability of measurements in order to ensure the desired accuracy of density estimation. For the simulation of the mixture and the numerical estimation of the densities, the WinProp v.2015 software of the company Computer Modeling Group was used, which implements the cubic static equation model of Peng - Robinson (PR 78) while for the optimal approximation of the density its parameters, volume shift and the interaction of molecules in pairs of components, were adjusted.​

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013