Προπτυχιακές Σπουδές

Μερικές σύντομες πληροφορίες

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή ΜηχΟΠ διαρκούν 10 εξάµηνα στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Από αυτά, τα 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο είναι χειµερινά, ενώ τα 2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο είναι εαρινά. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα και (β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα.

Προκειµένου για εγγραφές, µετεγγραφές, κατατάξεις κλπ, όπου στη νοµοθεσία αναφέρεται έτος ή τάξη σπουδών, στη Σχολή ΜηχΟΠ νοείται αντίστοιχα ως Α’ έτος σπουδών το 1ο και 2ο εξάµηνο, ως Β’ έτος σπουδών το 3ο και 4ο εξάµηνο, ως Γ’ έτος σπουδών το 5ο και 6ο εξάµηνο, ως Δ’ έτος σπουδών το 7ο και 8ο εξάµηνο και ως Ε’ έτος σπουδών το 9ο και 10ο εξάµηνο.

 

Μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους Οδηγούς Προπτυχιακών Σπουδών εδώ.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013