Χρήσιμες πληροφορίες για τον Τομέα

 

Εργαστήρια του τομέα:

 

Ερευνητικές μονάδες του τομέα:

 

Μέλη ΔΕΠ του τομέα:

Βαφείδης Α. | Γκαμαλέτσος Πλ. | Μερτίκας Σ. | Παρτσινέβελος Π. | Πεντάρη Δ. | Χρηστίδης Γ. |

Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ορυκτούς πόρους, όπως είναι οι λιγνίτες, τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και τα γεωθερμικά πεδία. Προκειμένου όμως να αξιοποιηθούν οι ήδη γνωστοί ορυκτοί πόροι ή να ανακαλυφθούν νέοι, απαιτούνται συστηματικές έρευνες που θα δώσουν στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξή τους στο γεωλογικό χώρο, τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και τα πραγματικά ή/και πιθανά αποθέματά τους.

Κύριος στόχος του τομέα ανίχνευσης και εντοπισμού ορυκτών είναι η εφαρμογή προηγμένων γεωεπιστημονικών μεθόδων που οδηγούν στον εντοπισμό, την περιχάραξη, την ποιοτική αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των αποθεμάτων των ορυκτών πόρων. Οι επιστημονικές δραστηριότητες των μελών του τομέα Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:

  • Πετρολογία ιζηματογενών, πυριγενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Γεωθερμία. Δομικά υλικά για συνήθεις και ειδικές χρήσεις. Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων δομικών υλικών και υλικών συντήρησης μνημείων. Διακοσμητικά πετρώματα.
  • Κοιτασματολογία-συνθήκες γένεσης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων (πρώτες ύλες-σύνθεση νέων υλικών). Αξιολόγηση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, έρευνα κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών. Περιβαλλοντικές εφαρμογές αργίλων, γεωαρχαιολογία.
  • Γεωχημεία Πετρωμάτων/ιζημάτων/εδαφών. Γεωχημεία λιγνίτη και τέφρας, ανθρακοπετρογραφία. Ρύπανση εδαφών, γεωχημεία αρχαίων κονιαμάτων και χρωστικών τοιχογραφιών.
  • Γεωφυσικές μελέτες χαρτογράφησης της οροφής γεωλογικού υποβάθρου που είναι καλυμμένο από προσχώσεις σε θέσεις που πρόκειται να κατασκευαστούν δημόσια έργα. Γεωφυσική έρευνα: ορυκτών πρώτων υλών, σε προτεινόμενους χώρους υγειονομικής ταφής, ρύπανσης εδαφών και υπόγειων νερών, εκτίμησης μηχανικών ιδιοτήτων και της χωρικής κατανομής τους.
  • Έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Γεωδαισίας και της Πληροφορικής των γεωεπιστημών, όπως: Ναυσιπλοΐα ακριβείας, γεωδαιτικοί εντοπισμοί υψηλής ακρίβειας, μικρομετακινήσεις της Κρήτης, δορυφορική αλτιμετρία, ποιοτικός έλεγχος μετρήσεων.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων Γεωστατιστικών μεθόδων και εφαρμογές της Γεωστατιστικής έρευνας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τον εντοπισμό-εκμετάλλευση ορυκτών πόρων. Ανάπτυξη φυσικομαθηματικών μεθόδων για τον υπολογισμό των φυσικών ιδιοτήτων ανομοιογενών υλικών και περιβαλλοντικών μέσων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013