Μάθετε για τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και τις ετήσιες αργίες

Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στη Σχολή ΜηχΟΠ έχουν διάρκεια ενός (1) εξαµήνου, όπου περιλαµβάνονται:

  • η αυτοτελής διδασκαλία του µαθήµατος,
  • τα φροντιστήρια και οι φροντιστηριακές ασκήσεις,
  • οι εργαστηριακές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών,
  • η επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και η πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων, απαραίτητων για την εµπέδωση των γνώσεων.

Το χειμερινό εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το εαρινό εξάµηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του ΠΚ. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία ενώ για εξετάσεις είναι τρεις (3) εβδοµάδες για τις περιόδους Σεπτεµβρίου και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και δύο (2) για την περίοδο Ιουνίου (Ν. 1268/82, άρθ.25, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ.9, παρ.5 του Ν. 2083/92). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα του αντίστοιχου εξαµήνου, τότε το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε (Ν.1268/82 άρθρο 25 παρ.3, 5 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ.9, παρ.9 του Ν. 2083/92).

Οι αργίες του ακαδηµαϊκού έτους είναι:

 Χειµερινό εξάµηνο:

  • η 28η Οκτωβρίου
  • η 17η Νοεµβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου)
  • η 21η Νοεµβρίου (τοπική εορτή)
  • οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (2 εβδοµάδες)
  • η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

 

Εαρινό εξάµηνο:

  • η Καθαρά Δευτέρα
  • η 25η Μαρτίου
  • οι διακοπές του Πάσχα (2 εβδοµάδες)
  • η 1η Μαϊου
  • η ηµέρα των φοιτητικών εκλογών

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013