Στους φοιτητές μας παρέχονται υποτροφίες από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Συγκεκριμένα:

  1. Χορηγείται υποτροφία στον πρωτεύσαντα στις Γενικές Εξετάσεις Εισαγωγής κάθε έτους.
  2. Χορηγούνται υποτροφίες καλής επίδοσης µε αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή. Η υποτροφία καλής επίδοσης χορηγείται κάθε ακαδημαϊκό έτος στους πρώτους προαγόμενους κάθε έτους σπουδών.

Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μιας Σχολής, προσαυξανόμενου κατά δύο έτη (δηλ. 14 εξάµηνα συνολικά), δε χορηγούνται οι προβλεπόμενες παροχές προς τους προπτυχιακούς φοιτητές (Ν. 1268/82, άρθ.29, παρ.9).

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013