Οργάνωση των προπτυχιακών μαθηµάτων

Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος του εαρινού εξαµήνου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Τα προγράµµατα αυτά περιέχουν:

  • τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων,
  • τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος,
  • τις εβδοµαδιαίες ώρες εργαστηρίων κάθε µαθήµατος,
  • τις διδακτικές µονάδες (ΔΜ) κάθε µαθήµατος.

Η Διδακτική Μονάδα (ΔΜ) αντιστοιχεί σε µία εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάµηνο προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µία µέχρι τρεις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάµηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, ασκήσεις) σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ΓΣ της Σχολής (Ν.1268/82 άρθρο 24 παρ.3).

Η σειρά διαδοχής των µαθηµάτων στα διάφορα εξάµηνα, όπως δίνεται από το πρόγραµµα σπουδών της Σχολής, είναι ενδεικτική και δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένες στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτηµένων από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα (Ν.1268/82 άρθρο 24 παρ.4). Η σειρά αυτή των µαθηµάτων αποτελεί το κανονικό πρόγραµµα σπουδών (ΚΠΣ) της Σχολής. Η τήρηση του ΚΠΣ εξασφαλίζει την ορθολογική παρακολούθηση των µαθηµάτων και συνιστάται στους φοιτητές.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013