Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματός σας και πώς βαθμολογείστε;

 

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος είναι οι παρακάτω:

  1. Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση µαθηµάτων τουλάχιστον για 10 εξάµηνα προκειµένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά. Ως χρόνος έναρξης φοίτησης θεωρείται το έτος εισαγωγής και εγγραφής του κάθε φοιτητή.
  2. Για την απόκτηση του διπλώµατος απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα που ορίζονται στο βασικό ΠΣ του έτους εγγραφής κάθε φοιτητή λαµβανοµένων υπόψη και των αλλαγών που προκύπτουν από τις ετήσιες αναθεωρήσεις του ΠΣ και οι οποίες περιλαµβάνονται στις ισχύουσες εκάστοτε µεταβατικές διατάξεις.
  3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων του ογδόου και ενάτου εξαµήνου διαρθρώνεται σε κύκλους σπουδών. Οι σπουδαστές που επιλέγουν έναν κύκλο είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά µαθήµατα του κύκλου καθώς και να επιλέξουν τον προβλεπόµενο αριθµό µαθηµάτων από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα του κάθε κύκλου.

Για τον υπολογισµό του βαθµού του διπλώματος των φοιτητών λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος, καθώς και ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας. Ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας συµµετέχει µε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθµού. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων και προκύπτει ο µέσος όρος του βαθµού των µαθηµάτων. Ο βαθµός διπλώματος υπολογίζεται από το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων µε συντελεστή βαρύτητας 80% και από το βαθµό της διπλωµατικής µε συντελεστή βαρύτητας 20%. Οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ΔΜ κάθε µαθήµατος, όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι ΔΜ των µαθηµάτων οι οποίες σε ΚΠΣ προηγούµενων ακαδηµαϊκών ετών ήταν εκφρασµένες σε δεκαδικούς αριθµούς, αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να εκφράζονται πλέον µε τον αµέσως ανώτερο ακέραιο αριθµό.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα από τον απαιτούµενο για τη λήψη του διπλώματος αριθµό µαθηµάτων, µπορεί αυτός να µην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθµού του διπλώματός του βαθµούς ενός αριθµού µαθηµάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, µε την προϋπόθεση ότι οι ΔΜ που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι ίσες µε τον απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό ΔΜ για τη λήψη του διπλώματος. Όταν ο αριθµός των ΔΜ είναι µεγαλύτερος του απαιτουµένου ελαχίστου αριθµού ΔΜ για τη λήψη του διπλώματος και ο αριθµός όλων των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του διπλώματος, τότε θα υπολογιστούν οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των ΔΜ (Υ.Α. Φ141/133/2457/26.10.88, ΦΕΚ 802/Β/2.11.88)

Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά την 2η εξεταστική περίοδο και περιλαµβάνει τους φοιτητές που απόκτησαν δίπλωµα είτε κατά το χειµερινό, είτε κατά το εαρινό εξάµηνο είτε εντός µηνός από τη λήξη της 2ης εξεταστικής περιόδου (ΓΣ 31/7-7-93) του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους. Η ταξινόµηση γίνεται µε βάση το βαθµό διπλώματός τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής τους. Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης χρησιµοποιείται για την απονοµή υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κλπ.

Χαρακτηρισµός   Κλίµακα Βαθµολογίας
Καλώς   
από 5,0 - 6,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου)
Λίαν Καλώς
από 6,5 - 8,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου)
Άριστα
από 8,5 - 10

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013