Οι επιδόσεις σας έχουν σημασία

Η παρακολούθηση κάθε µαθήµατος και η επίδοση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαµήνου κρίνεται από την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του, όπως είναι η συµµετοχή και παράδοση ασκήσεων, θεµάτων, εργαστηριακών ασκήσεων κλπ, καθώς και οι τυχόν ενδιάµεσες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις προόδου, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε µαθήµατος. Η βαθµολογία καθορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, ή και να στηριχτεί σε θέµατα, προόδους ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Η επίδοση του φοιτητή σε κάθε µάθηµα εκφράζεται µε ένα µόνο (ενιαίο) βαθµό µαθήµατος. Ο βαθµός αυτός προκύπτει από συνδυασµό (α) της συµµετοχής και επίδοσης του φοιτητή στη διάρκεια ολόκληρου του εξαµήνου, (β) του αποτελέσµατος της προγραµµατισµένης τελικής εξέτασης στο µάθηµα αυτό. Η τελική εξέταση γίνεται στο τέλος του εξαµήνου.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε δύο (2) το πολύ εξεταστικές περιόδους για κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα. Για το χειµερινό εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη εξεταστική πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο. Για το εαρινό εξάµηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο, ενώ η δεύτερη εξεταστική πραγµατοποιείται επίσης το Σεπτέµβριο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, οι τελειόφοιτοι φοιτητές, πλην των µαθηµάτων των χειµερινών εξαµήνων είναι δυνατόν να εξετάζονται επαναληπτικά και στα µαθήµατα του τελευταίου εαρινού εξαµήνου πέραν αυτών που δικαιούνται να δηλώσουν.

Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο µάθηµα µετά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, πρέπει να επανεγγραφούν στο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή. Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται στην κλίµακα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης κλασµατικού µέρους. Η βάση επιτυχίας είναι ο βαθµός πέντε (5). Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται µε βάση το βαθµό τους. Τα αποτελέσµατα της βαθµολογίας των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής. Η κατάθεση της βαθµολογίας γίνεται µέσα σε τρεις (3) το πολύ εβδοµάδες από τις τελικές εξετάσεις στο εξάµηνο, µε ευθύνη των διδασκόντων.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013