Ο ετήσιος βαθµός του φοιτητή υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα αναλύονται σε αυτή τη σελίδα

Ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ των εξαµήνων του προηγουµένου ακαδηµαϊκού έτους, δηλαδή τα υποχρεωτικά µαθήµατα, καθώς και µαθήµατα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, που διδάχθηκαν τόσο από τη Σχολή ΜηχΟΠ ή και από τις άλλες Σχολές.

Για τον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού λαµβάνονται υπ’ όψη όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ αλλά δεν λαµβάνονται υπ’ όψη οι βαθµοί από τυχόν αναγνωρίσεις µαθηµάτων, καθώς και οι βαθµοί του φοιτητή στα µαθήµατα των Αγγλικών I, II, III και IV. Για τους εισαγόµενους το 1993-94 και τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη, υπολογίζονται και οι βαθµοί του φοιτητή στα µαθήµατα των Αγγλικών I, II, III και IV.

Για τον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού, ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή που ονοµάζεται συντελεστής βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων αυτών και προκύπτει ο µέσος όρος του ετήσιου βαθµού. Οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ΔΜ κάθε µαθήµατος όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα (Υ.Α. Β3/2166/17.6.87, ΦΕΚ 308/Β/18.6.87 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ141/133/2457/26.10.88, ΦΕΚ 802/Β/2.11.88):

Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)Συντελεστής Βαρύτητας
1-2
1,0
3-4
1,5
άνω των 4
2,0

 

 

Η ετήσια σειρά επιτυχίας καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά την 2η εξεταστική περίοδο για τους φοιτητές καθενός από τα πέντε (5) έτη φοίτησης οι οποίοι παρακολούθησαν µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ. Για τα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια από την εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή, ως έτος φοίτησης θεωρείται η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή χρονιά. Μετά τα 4 πρώτα έτη, ως έτος φοίτησης θεωρείται το 5ο έτος. Οι παραπάνω ετήσιες σειρές επιτυχίας χρησιµοποιούνται για την απονοµή υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κλπ.

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013