Είναι δυνατή η αναγνώριση ορισµένων µαθηµάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε άλλα ΑΕΙ

 

Για τους φοιτητές που εγγράφονται στη Σχολή ΜηχΟΠ μετά από κατάταξη είναι δυνατή η αναγνώριση ορισµένων µαθηµάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε άλλα ΑΕΙ. Για να θεωρηθούν τα µαθήµατα αυτά ως ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα µαθήµατα της Σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώµατος πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα που επιθυµεί να αναγνωριστούν, είτε σε άλλη Σχολή του ΠΚ είτε σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  2. Πρέπει να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Σπουδών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο διδάσκοντα, η αντιστοιχία της διδακτέας ύλης των υπό αναγνώριση µαθηµάτων µε την ύλη των αντιστοίχων µαθηµάτων της Σχολής ΜηχΟΠ όπως αυτή αναγράφεται στο πρόγραµµα σπουδών.
  3. Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί αντιστοιχία ενός ή περισσοτέρων υπό αναγνώριση µαθηµάτων µε ένα ή περισσότερα µαθήµατα της Σχολής ΜηχΟΠ, ο φοιτητής χρεώνεται µε τις αντίστοιχες ΔΜ που θα µετρήσουν για την απόκτηση του διπλώματος.
  4. Αν τα µαθήµατα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ εσωτερικού, ο φοιτητής διατηρεί το βαθµό που είχε στο αναγνωριζόµενο µάθηµα.
  5. Αν τα µαθήµατα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού τότε ο φοιτητής χρεώνεται µε τις αντίστοιχες ΔΜ και µε αντίστοιχο βαθµό που θα ορίσει η Επιτροπή Σπουδών.
  6. Στην περίπτωση µη πλήρους αντιστοιχίας των µαθηµάτων, ο αρµόδιος διδάσκων, σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του µαθήµατος (προφορικές ή και γραπτές εξετάσεις, εργαστήρια, κλπ).
  7. Σε αµφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, η Επιτροπή Σπουδών εισηγείται στη ΓΣ που αποφασίζει για την αναγνώριση των µαθηµάτων.
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013