Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 

Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον

Κατανάλωση ενέργειας, εξάντληση αποθεμάτων και περιβαλλοντικά θέματα. Η βιομάζα ως πηγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, τύποι βιομάζας, μέθοδοι μετατροπής. Φυσικο-χημικές και θερμικές ιδιότητες, διεργασίες και τεχνολογίες πυρόλυσης-υγροποίησης, καύσης και αεριοποίησης. Εφαρμογές συμπαραγωγής. Περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις παραγωγής και χρήσης βιομάζας.

Διδάσκοντες Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα, Δρ. Σφακιωτάκης Στυλιανός

 

Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Εμβάθυνση στις τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών, στερεών και υγρών αποβλήτων, ανάλυση των νέων ερευνητικών τάσεων, σχεδιασμός και οικονομική ανάλυση διεργασιών, εμβάθυνση στην οικονομική αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανάλυση της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατανόηση όλων των παραπάνω στόχων μέσω μελετών περιπτώσεων και υλοποίησης ενός project.

Διδάσκων Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος

 

Εφαρμοσμένη Γεωχημεία

Βασικές έννοιες και ορισμοί αναλυτικής χημείας, γεωχημείας. Κατηγορίες γεωχημικών διασκοπήσεων. Πρωτογενές και Δευτερογενές περιβάλλον. Γεωχημικές κοινωνίες, ιχνηλάτες. Ανθρωπογενείς επιδράσεις. Στάδια της αναλυτικής διαδικασίας. Αναλυτικές τεχνικές. Φασματομετρικές μέθοδοι. Τεχνικές δειγματοληψίας επεξεργασίας/προετοιμασίας/συντήρησης δείγματος. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Κριτήρια απόδοσης. Επεξεργασία δεδομένων. Επιλογή μεθόδου. Μελέτη παραδειγμάτων εφαρμοσμένης γεωχημικής έρευνας.

Διδάσκουσα Επ. Καθηγήτια Πεντάρη Δέσποινα

 

Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής

Περιγραφή των ασυνεχειών των πετρωμάτων, διατμητική αντοχή των ασυνεχειών, πειραματικές μέθοδοι μηχανικής των πετρωμάτων, εμπειρικά μοντέλα παραμόρφωσης και αντοχής των πετρωμάτων, τάσεις γύρω από υπόγεια ανοίγματα και ρωγμές, ελαστικότητα και αντοχή υλικών με ρωγμές, υδραυλική θραύση των πετρωμάτων, υπολογισμός των επί τόπου τάσεων, βαθιές εκμεταλλεύσεις μεταλλείων, ευστάθεια βαθιών γεωτρήσεων, Πορο-ελαστικότητα, δομή καταστατικών μοντέλων πετρωμάτων που έχουν ελαστικότητα, φθορά, πλαστικότητα και ερπυσμό, υπολογιστικές μέθοδοι επίλυσης σε πορώδη και ασυνεχή πετρώματα.

Διδάσκοντες Επ. Καθηγητής Ξηρουδάκης Γεώργιος, Δρ. Λιόλιος Παντελής, Δρ. Σαράτσης Γεώργιος

 

Επεξεργασία Σεισμικoύ Σήματος

Σειρές και μετασχηματισμός Fourier (FT), Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT), Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (FFT). Μοντέλα MA, AR και ARMA. Εκτιμητές φάσματος. Συνελικτικό μοντέλο στην σεισμική ανάκλαση, Φίλτρα Wiener, Αποσυνέλιξη. Μέθοδοι υπολογισμού της σεισμικής ταχύτητας. Δυναμική διόρθωση (ΝΜΟ), Στατική διόρθωση, Σεισμική υπέρθεση. Σεισμική χωροθέτηση, Kirchhoff, Gazdag. Ανάλυση του πλάτους των ανακλώμενων σεισμικών κυμάτων συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης.

Διδάσκων Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος

 

Γεωστατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης

Τυχαίοι αριθμοί. Βασικές αρχές μεθόδων Monte Carlo. Αντιδιαστολή χωρικής παρεμβολής και προσομοίωσης. Αδέσμευτες και δεσμευμένες (υπό συνθήκες) προσομοιώσεις. Μέθοδος ανάλυσης πίνακα συνδιασποράς. Φασματικές μέθοδοι. Μέθοδος τυχαίας φασματικής δειγματοληψίας. Μέθοδοι φασματικής δειγματοληψίας. Μέθοδοι βασισμένοι σε ημι-τυχαίους αριθμούς (ακολουθίες χαμηλής διαφοροποίησης). Μέθοδος δεσμευμένης προσομοίωσης με kriging. Μέθοδος δεσμευμένης προσομοίωσης με ανάλυση πίνακα συνδιασποράς. Μέθοδοι Monte Carlo βασισμένες σε Μαρκοφιανές αλυσίδες. Μέθοδοι Gibbs – Metropolis – Hastings. Σειριακή προσομοίωση. Προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing). Διορθογώνιο Ανάπτυγμα Karhunen-Loeve.

Διδάσκων Επ. Καθηγητής Βαρουχάκης Εμμανουήλ 

 

Διαστημικές Τεχνολογίες και μη Επανδρωμένα Συστήματα

Δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης της Γης και εντοπισμού. Υπηρεσίες θέσης και εφαρμογές απομακρυσμένου ελέγχου. Εφαρμογές στο χερσαίο, υδάτινο, δασικό, αστικό γεωργικό, εργασιακό περιβάλλον, μέτρηση ρύπων και ποιότητας αέρα. Έξυπνες πόλεις, πληθοπορισμός, επιστήμη του Πολίτη στη συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων και σύνδεσή τους με δορυφορικά συστήματα. Χρήση των τεχνολογιών στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις.

Μη επανδρωμένες υποθαλάσσιες-χερσαίες-ιπτάμενες πλατφόρμες και συνεργατικά σενάρια. Εφαρμογές χαρτογράφησης, τρισδιάστατης απεικόνισης, φωτογραμμετρίας, αναγνώρισης προτύπων, οπτικοποίησης, επικοινωνίας. Συστήματα πραγματικού χρόνου, επεξεργασία επί της πτήσης, αυτόνομη συμπεριφορά, συστήματα σμήνους, αυτόματη προσγείωση - χαρτογράφηση - πλοήγηση. Σύνδεση με συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Αισθητήρες απεικόνισης – συλλογής δεδομένων, lidar. Ανοικτά δεδομένα και λογισμικά.

Διδάσκων Καθηγητής Παρτσινέβελος Παναγιώτης

 

Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού

Βασικές αρχές εντοπισμού με διαστημικές μεθόδους, εφαρμογές, τεχνικές εντοπισμού, δορυφορικά σήματα, κεραίες και δέκτες, μετρήσεις και στατιστική εκτιμητική, συστήματα αναφοράς συντεταγμένων και χρόνου, μετασχηματισμοί σε επίγειες θέσεις, εξισώσεις παρατήρησης, δορυφορικά συστήματα Doppler, GPS (ΗΠΑ), GLONASS (Ρωσία), Galileo & EGNOS (Ευρώπη), BeiDou (Κίνα), GAGAN (Ινδία), DORIS (Γαλλία), Satellite Laser Ranging, κ.ά., σφάλματα και αβεβαιότητες, ατμοσφαιρικές επιδράσεις στα σήματα, μέθοδοι επεξεργασίας στοιχείων, ποιοτικός έλεγχος, δορυφορική αλτιμετρία, μετρήσεις από δορυφόρο προς δορυφόρο, μελλοντικά σχέδια. Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Διδάσκων Καθηγητής Μερτίκας Στυλιανός

 

Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων

Εισαγωγή στα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, φυσικές ιδιότητες και αξιολόγηση των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, μπεντονίτες, καολίνες, δομικές άργιλοι, βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα για πληρωτικά υλικά, αξιολόγηση ανθρακικών πετρωμάτων, πρώτες ύλες για κεραμικά και πυρίμαχα υλικά, δομικά και αδρανή υλικά.

Διδάσκων Καθηγητής Χρηστίδης Γεώργιος

 

Ορυκτοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Ορυκτών Πρώτων Υλών & Συναφών Tεχνητών Υλικών

Η σύγχρονη μελέτη της φύσης των διαφόρων ορυκτών και πετρωμάτων απαιτεί τόσο την εφαρμογή βασικών και προηγμένων μεθόδων χαρακτηρισμού τους, όσο και τη “state-of-the-art” συνδυαστική χρήση αυτών. Στα πλαίσια του μαθήματος δίδεται έμφαση στο χαρακτηρισμό των ορυκτών των διαφόρων Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.) και τεχνητών προϊόντων με συνδυαστική χρήση οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (διερχομένου και ανακλώμενου φωτός, SEM & TEM) & ηλεκτρονικής μικροανάλυσης (EPMA), περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) ολικά / bulk και σε μικροκλίμακα (μ-XRD) μαζί με τεχνικές φασματοσκοπίας απορρόφησης ακτινών-Χ με Ακτινοβολία Σύγχροτρον (Synchrotron Radiation XANES/EXAFS) ολικά / bulk και σε μικροκλίμακα (μ-XANES & μ-EXAFS).

Διδάσκων Επ. Καθηγητής Γκαμαλέτσος Πλάτωνας

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013