Τηλεπισκόπηση & ψηφιακή ανάλυση εικόνας

Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Μερτίκας, Σ. Π. (1999).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα ISBN 960-405-949-1

 

 

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας και από τη διεύθυνση:

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Εκδόσεις ΙΩΝ»

Συμπληγάδων 7 , 12131 Περιστέρι

Τηλ: 210-5771908, 210-5742686, 210-5747729 , FAX: 210-5751438

e-mail: ion_publ@hol.gr


Περίληψη

Το Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας καλύπτει ένα μοναδικό, σύγχρονο αλλά και ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο που αφορά στη χρήση ανιχνευτών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την παρακολούθηση της επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας.

Το Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας αποτελεί αναπόσπαστο επιστημονικό εγχειρίδιο για φοιτητές και σπουδαστές που παρακολουθούν Πανεπιστημιακά Τμήματα, όπως Τοπογράφων Μηχανικών, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Περιβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας, κλπ.

Αναλύει τις βασικές αρχές της Τηλεπισκόπησης, και καλύπτει βασικές έννοιες της αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την επιφάνεια της γης, την αεροφωτογραφία, τους ηλεκτροπτικούς ανιχνευτές, τα δορυφορικά και εναέρια συστήματα Τηλεπισκόπησης (π.χ., Landsat, Spot, Skylab, MOS, IRS κλπ), τις εικόνες στο θερμικό υπέρυθρο, τα εικονοληπτικά Radar, τις γεωμετρικές και ραδιομετρικές διορθώσεις της ψηφιακής εικόνας, τις βελτιώσεις και τους μετασχηματισμούς της ψηφιακής εικόνας συμπεριλαμβάνοντας και τους μετασχηματισμούς Fourier, την αυτόματη και την καθοδηγούμενη ταξινόμηση, τους ταξινομητές συνάφειας, την ταξινόμηση με τη Θεωρία των Αποδείξεων, την ταξινόμηση με νευρωνικά δίκτυα κλπ. Περιλαμβάνει πάνω από 240 Σχήματα και Εικόνες Τηλεπισκόπησης, ενώ μετά το τέλος κάθε Κεφαλαίου ακολουθεί πάντα βιβλιογραφία και ασκήσεις.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο για τους επαγγελματίες μηχανικούς και επιστήμονες που ασχολούνται με τα γνωστικά αντικείμενα της Τηλεπισκόπησης και της Ψηφιακής Ανάλυσης Εικόνας.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

1.1 Ορισμός και ιστορική αναδρομή

1.2 Εφαρμογές

1.3 Προοπτικές της Τηλεπισκόπησης

2. Βασικές έννοιες

2.1 Εισαγωγή

2.2 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

2.3 Ορολογία για τη μέτρηση της ακτινοβολίας

2.4 Νόμοι της ακτινοβολίας

2.5 Πόλωση

2.6 Σύμφωνη και μονοχρωματική ακτινοβολία

2.7 Φαινόμενο Doppler

2.8 Αλληλεπιδράσεις με επιφάνειες

2.9 Aλληλεπιδράσεις με την ατμόσφαιρα

2.10 Δίοδοι της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα

2.11 Διαχωριστική ικανότητα και δειγματοληψία

3. Αεροφωτογραφία

3.1 Γενικά

3.2 Χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών

3.3 Τύποι φωτογραφικών μηχανών

3.4 Μετρήσεις στις αεροφωτογραφίες

4. Ηλεκτροπτικοί ανιχνευτές

4.1 Εισαγωγή

4.2 Ταξινόμηση ανιχνευτών ακτινοβολίας

4.3 Μέτρα της συμπεριφοράς των ανιχνευτών

4.4 Εικονοληπτικά συστήματα

4.5 Δορυφορικά συστήματα

4.6 Τo σύστημα Landsat

4.7 Οι δορυφόροι Landsat 1, 2 και 3

4.8 Οι δορυφόροι Landsat 4,5 και 7

4.9 Ψηφιακές εικόνες

4.10 Ο δορυφόρος Spot

4.11 Tο ρωσικό σύστημα KVR-1000

4.12 O δέκτης Skylab S-192

4.13 Ο ιαπωνικός δορυφόρος MOS

4.14 Ο ινδικός δορυφόρος ΙRS

4.15 Συστήματα αεροσκαφών

4.15 Μελλοντικά συστήματα

5. Εικόνες στο θερμικό υπέρυθρο

5.1 Εισαγωγή

5.2 Θερμικές ιδιότητες υλικών

5.3 Τεχνολογία θερμικών ανιχνευτών

5.5 Η θερμική εικόνα και η ερμηνεία της

5.6 Διεξαγωγή υπέρυθρων διασκοπήσεων

5.7 Ερμηνεία θερμικών εικόνων

5.8 Εφαρμογές

6. Εικονοληπτικά Radar

6.1 Εισαγωγή

6.2 Εικονοληπτικό Radar

6.3 Θεμελιώδεις έννοιες

6.4 Διαχωριστική ικανότητα του Radar

6.5 Eίδη Radar

6.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τις εικόνες Radar

6.7 Παραμορφώσεις στην εικόνα Radar

6.8 Συμβολομετρία Radar

6.9 Συστήματα Radar

6.10 Ερμηνεία των απεικονίσεων του Radar

7. H εικόνα και η γεωμετρία της

7.1 Ψηφιακές εικόνες

7.2 Επιδράσεις στη γεωμετρία της εικόνας

7.3 Διορθώσεις των γεωμετρικών παραμορφώσεων

7.4 Επανάληψη της δειγματοληψίας

8. Ραδιομετρικές διορθώσεις εικόνας

8.1 Ρύθμιση ανιχνευτών

8.2 Ατμοσφαιρικές επιδράσεις στην εικόνα

8.3 Aτμοσφαιρικές διορθώσεις

8.4 Διορθώσεις για την τοπογραφία

9. Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας

9.1 Βελτίωση της αντίθεσης με το ιστόγραμμα

9.2 Κατάτμηση του ιστογράμματος της εικόνας

9.3 Αριθμητικές πράξεις με παράθυρα εικόνων

9.4 Βελτίωση εικόνας στον πολυφασματικό χώρο

9.5 Μετασχηματισμός κύριων συνιστωσών

10. Μετασχηματισμοί Fourier της εικόνας

10.1 Βασικές συναρτήσεις

10.2 Η ανάλυση Fourier

10.3 Ολοκληρώματα Fourier

10.4 Ο μετασχηματισμός Fourier

10.5 Συνέλιξη και συσχέτιση

10.6 Δειγματοληψία

10.7 Διακριτός μετασχηματισμός Fourier

10.8 Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT)

10.9 Διακριτός μετασχηματισμός Fourier της εικόνας

11. Ταξινόμηση εικόνας

11.1 Εισαγωγή

11.2 Αυτόματη ταξινόμηση

11.3 Αλγόριθμοι αυτόματης ταξινόμησης

11.4 Καθοδηγούμενη ταξινόμηση

11.5 Αλγόριθμοι καθοδηγούμενης ταξινόμησης

11.6 Πεδία εκπαίδευσης

11.7 Ταξινομητές συνάφειας

11.8 Ταξινόμηση με τη θεωρία των Αποδείξεων

11.9 Ταξινόμηση εικόνας με νευρωνικά δίκτυα

11.10 Ακρίβεια της ταξινόμησης

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013