Αντιρυπογόνος Χρήση Γαιανθράκων

Αντιρυπογόνος Χρήση Γαιανθράκων

Βάμβουκα, Δ. (2002).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-189-2.

 

 

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας και από τη διεύθυνση:

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Εκδόσεις ΙΩΝ»

Συμπληγάδων 7 , 12131 Περιστέρι

Τηλ: 210-5771908, 210-5742686, 210-5747729 , FAX: 210-5751438

e-mail: ion_publ@hol.gr


Περίληψη

Η συνδυασμένη πρόκληση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, με ταυτόχρονη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων κατά τρόπο αποδοτικό και αξιόπιστο, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες βασίζονται σε μία εκτεταμένη έρευνα για την επεξεργασία και τη χρησιμοποίηση του γαιάνθρακα.

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παροχή μίας επισκόπησης των διαθέσιμων και υπό ανάπτυξη τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γαιανθράκων χαμηλής τάξης κάτω από συνθήκες, τόσο μη ρυπογόνου παραγωγής όσο και φροντίδας για το περιβάλλον. Ανάλογα με την προσέγγισή τους, οι τεχνολογίες αυτές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: εμπλουτισμό πριν την χρησιμοποίηση, έλεγχο κατά την διάρκεια της καύσης ή της μετατροπής σε αέρια και υγρά καύσιμα και έλεγχο των εκπομπών των ρύπων μετά την χρησιμοποίηση του γαιάνθρακα.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο στους επιστήμονες και στους μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη, ή απασχολούνται σε εργασίες σχετικές με την κατεργασία των γαιανθράκων χαμηλής τάξης για παραγωγή ισχύος. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι επίσης σε σπουδαστές όλων των βαθμίδων, στους τομείς της χημικής μηχανικής και της μεταλλειολογίας, οι οποίοι αποσκοπούν στην επαγγελματική τους εξέλιξη στον ευρύτερο αυτό χώρο.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Φυσική και Χημική Δομή του Γαιάνθρακα.

1.1 Εισαγωγή

1.2 Σχηματισμός και Ταξινόμηση

1.3 Φυσικές Οντότητες

1.4 Χημική Σύνθεση

Κεφάλαιο 2: Καθαρισμός του Γαιάνθρακα.

2.1 Εισαγωγή

2.2 Χαρακτηριστικά του Γαιάνθρακα που Σχετίζονται με τον Καθαρισμό

2.3 Προκατεργασία Γαιάνθρακα-Μείωση Μεγέθους και Διαχωρισμός

2.4 Φυσικός Καθαρισμός Γαιάνθρακα

2.5 Προοδοποίηση Γαιάνθρακα – Αφυδάτωση και Ξήθανση

2.6 Χημικός Καθαρισμός Γαιάνθρακα

Κεφάλαιο 3: Καύση του Γαιάνθρακα.

3.1 Εισαγωγή

3.2 Χημικές Αντιδράσεις και Μηχανισμοί

3.3 Χαρακτηριστικά του Γαιάνθρακα που Επηρεάζουν τη Καύση

3.4 Συμβατικές Μέθοδοι Καύσης

3.5 Αναδυόμενες Καθαρές Τεχνολογίες

Κεφάλαιο 4: Αεριοποίηση του Γαιάνθρακα.

4.1 Εισαγωγή

4.2 Χημικές Αντιδράσεις και Μηχανισμοί

4.3 Χαρακτηριστικά του Γαιάνθρακα που Επηρεάζουν την Αεριοποίηση

4.4 Ταξινόμηση των Διεργασιών Αεριοποίησης

4.5 Διεργασίες σε Εμπορική Εφαρμογή

4.6 Διεργασίες υπό Ανάπτυξη

4.7 Υπόγεια Αεριοποίηση

Κεφάλαιο 5: Υγροποίηση του Γαιάνθρακα.

5.1 Εισαγωγή

5.2 Φύση και Αρχές της Υγροποίησης του Γαιάνθρακα

5.3 Χαρακτηριστικά του Γαιάνθρακα που Επηρεάζουν την Υγροποίησή του

5.4 Διεργασίες Δεύτερης Γενεάς

5.5 Διεργασίες υπό Ανάπτυξη

Κεφάλαιο 6: Καθαρισμός των Απαερίων.

6.1 Εισαγωγή

6.2 Τεχνολογίες Καθαρισμού Σωματιδιακής Ύλης

6.3 Τεχνολογίες Καθαρισμού του Διοξειδίου του Θείου

6.4 Τεχνολογίες Καθαρισμού Οξειδίων του Αζώτου

6.5 Συνδυασμένες Τεχνολογίες Καθαρισμού SO2/NOx

6.6 Τεχνολογίες Καθαρισμού Άλλων Ενώσεων Ρυπαντών

6.7 Τεχνολογίες Καθαρισμού Θερμών Αερίων

Κεφάλαιο 7: Στοιχεία καυσίμου.

7.1 Εισαγωγή

7.2 Αρχές της Λειτουργίας των Συστημάτων Στοιχείων Καυσίμου

7.3 Στοιχείο Καυσίμου Φωσφορικού Οξέος

7.4 Στοιχεία Καυσίμου Τηγμένων Ανθρακικών

7.5 Στοιχεία Καυσίμου Στερεού Οξειδίου

7.6 Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος

7.7 Δυναμική της Αγοράς και Οικονομικά Στοιχεία

Κεφάλαιο 8: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις απο την Χρησιμοποίηση του Γαιάνθρακα στο Οικοσύστημα.

8.1 Εισαγωγή

8.2 Γενικές Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις

8.3 Ρύπανση του Αέρα

8.4 Ρύπανση του Ύδατος

8.5 Ρύπανση του Εδάφους.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013