Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα  και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής. (ΦΕΚ Β΄ 1602/09-05-2018)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγήτρια Δ. Βάμβουκα, Πρόεδρος Επιτροπής

Καθηγητής Γ. Χρηστίδης 

Αναπλ. Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

Επικ. Καθηγητής Πλ. Γκαμαλέτσος 

Επικ. Καθηγητής Γ. Ξηρουδάκης

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Προκήρυξη για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

 

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2021-22

Δευτέρα 17.00: Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Καθ. Κ. Κομνίτσας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Μ3.108

Τρίτη 17.00: Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος, Καθ. Αντ. Βαφείδης, Γραφείο Μ3.309

Τετάρτη 09.00: Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων, Καθ. Γ. Χρηστίδης, Αίθουσα Συνεδριάσεων Μ3.108

Τετάρτη 11.00: Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Αίθουσα Συνεδριάσεων Μ3.108

Τετάρτη 17.00: Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής, Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Γραφείο Μ1.213

Τετάρτη 19.00: Γεωστατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης, Επ. Καθ. Εμμ. Βαρουχάκης, Γραφείο Μ2.306

Πέμπτη 09.00: Ορυκτοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού των Ορυκτών Πρώτων Υλών και Συναφών Τεχνητών Υλικών, Επ. Καθ. Πλ. Γκαμαλέτσος, Αίθουσα Μ4.001

 

Στοιχεία επικοινωνίας

28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)

28210 37645 Γραμματεία (Πληροφορίες για το ΠΜΣ)

  28210 06901     

Ηλεκτρονική διεύθυνση: infogeoenv<στο>mred.tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

                                              Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

                                              Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013