Αντικείμενο του εργαστηρίου

 • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, αντοχή σε τριαξονική καταπόνηση, αντοχή σε έμμεσο εφελκυσμό, μέτρο ελαστικότητας, μέτρο παραμορφωσιμότητας, λόγος Poisson, αντοχή σε κάμψη, παραμορφώσεις σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανισοτροπία, ακουστικές εκπομπές, ταχύτητες διάδοσης κυμάτων, κλπ) πετρωμάτων και άλλων φυσικών ή τεχνητών υλικών με σκοπό την εκτίμηση της αντοχής και της συμπεριφοράς τους.
 • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, μέτρο ελαστικότητας) ετοίμου σκυροδέματος προκειμένου να προσδιοριστεί η ποιότητα και η καταλληλότητά του σε κατασκευές.
 • Προσομοίωση εντατικοπαραμορφωσιακών πεδίων κατά τη μηχανική καταπόνηση φυσικών και τεχνητών υλικών.
 • Γεωμηχανικοί υπολογισμοί ευστάθειας κατασκευών σε γεωυλικά (σήραγγες, πρανή, κλπ).
 • Πιστότητα εργαστηριακών δοκιμών.
 • Νέες τεχνολογίες σχεδιασμού εκμεταλλεύσεων.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μηχανική Πετρωμάτων.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μεταλλευτική.
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στη Μεταλλευτική.
 • Ανάπτυξη άλλων εφαρμογών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα

 • ΜΟΠ 403 Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα
 • ΜΟΠ 402 Μηχανική Πετρωμάτων
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Γ&Π 202 Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής
 • Γ&Π 504 Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Διατριβών

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα

 1. ΥΠEP '97 – Oμογενοποίηση λιγνιτών
 2. ΔΙΑΥΛΟΣ 1996 – Συνεργασία με εταιρείες παραγωγής βωξιτών στην Ελλάδα
 3. ΠΕΝΕΔ 2003 – Μεθοδολογία πρότυπων γεωτεχνικών ερευνών με συνδυασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων
 4. CRINNO - Συμμετοχή στις μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων
 5. SARMa - Βιώσιμη διαχείρηση αδρανών Υλικών
 6. SNAP - Sustainable Aggregates Planning in South East Europe
 7. Μελέτη ευστάθειας πρανούς ασβεστόλιθου-σχιστόλιθου ορυχείου Μαυροπηγής, ΔΕΗ
 8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους
 9. ΘΑΛΗΣ-Πολυτεχνείο Κρήτης - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων
 10. ΘΑΛΗΣ-Ε.Μ.Π - Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών δομικών λίθων με εφαρμογές στη συντήρηση μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αναπτυξιακά προγράμματα

 1. ΕΠΕΑΕΚ – Πρακτική Άσκηση Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 2. ΕΠΕΑΕΚ – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 3. ΕΠΕΑΕΚ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος ΜΗΧΟΠ
 4. ΕΠΕΑΕΚ – Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης

Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα

 • Τυποποίηση μετρήσεων σε πετρώματα.
 • Βελτιστοποίηση πειραματικών διαδικασιών σε πετρώματα.
 • Αριθμητικές προσομοιώσεις στον τομέα της Γεωμηχανικής.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στη Μεταλλευτική.
 • Ανάπτυξη λογισμικού στη Γεωμηχανική.

Παρουσιάσεις

Εξοπλισμός

 • Ολοκληρωμένο σύστημα δοκιμών θλίψεως και εφελκυσμού πετρωμάτων το οποίο περιλαμβάνει άκαμπτο πλαίσιο φόρτισης δυναμικότητας 1600ΚΝ του οίκου MTS, μικροκονσόλα ελέγχου, εξωτερικό κελί φορτίου 500KN, συστήματα μέτρησης παραμορφώσεων/μετατοπίσεων, κ.λπ.
 • Κελί τριαξονικής φόρτισης δοκιμίων μέγιστης πλευρικής πίεσης 14MPa του οίκου Wykeham Farrance
 • Συσκευή φόρτισης 50kN του οίκου Triscan με εξωτερικό κελί φόρτισης
 • Συσκευή μέτρησης υπερήχων Pundit
 • Εργαστηριακές συσκευές προετοιμασίας δοκιμίων (γεωτρύπανο/καροταρία, δισκοπρίονο, λειαντής

Υπηρεσίες προς τρίτους

 • Μελέτη και σχεδίαση εκμεταλλεύσεων
 • Εργαστηριακές δοκιμές
 • Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων πετρωμάτων για λογαριασμών τρίτων
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες εκμετάλλευσης
 • Γεωτεχνικές και Γεωμηχανικές μελέτες
 • Κατασκευή λογισμικού και μοντέλων

Προσωπικό

Καθ. Μ. Γαλετάκης
Διευθυντής | 2821037616 | mgaletakis<στο>tuc.gr

Δρ. Π. Λιόλιος
Μέλος ΕΔΙΠ | 2821037606 | pliolios<στο>tuc.gr
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MSc, Δρ.

Σ. Μαυριγιαννάκης
Μέλος ΕΤΕΠ | 2821037644 | smavrigiannakis<στο>tuc.gr
Μεταλλειολόγος Μηχανικός, MSc.